BIP Gminy Jedwabne

SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2010

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska w Jedwabnem Uchwałą Nr XLI/189/09 z dnia 21 grudnia 2009r. przyjęła do realizacji Program współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi na 2010r.
Przedmiotem współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi było:
1) podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Gminy Jedwabne;
2) współpraca przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Jedwabne;
3) współpraca przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania;
4) koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;
5) wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów;
6) promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Jedwabne;
7) inspirowanie działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej umożliwiającej wymianę informacji i doświadczeń w zakresie roli organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych regionu i środowisk lokalnych.
W § 5 Programu określono następujące formy współpracy:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w wyżej cytowanej ustawie;
2) udostępnienie przez podmioty programu współpracy dostępnych lokali na spotkania, szkolenia, konferencje;
3) współpracę w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet gminy poprzez:
a) opiniowanie wniosków o dotacje celowe;
b) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł;
c) konsultacje projektów na etapie ich przygotowywania;
d) wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne.
4) szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez podmioty programu współpracy;
5) pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych;
6) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu;
7) organizowanie przez podmioty programu współpracy spotkań informacyjnych rozumianych jako forum wymiany informacji na temat podejmowanych działań, możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, nawiązania współpracy i koordynacji podejmowanych działań;
8) aktualizowanie utworzonej w Urzędzie Miejskim bazy danych Jedwabieńskich Organizacji Pozarządowych;
9) wspólne opracowanie systemu wymiany informacji rozumiane jako:
a) informowanie Urzędu Miejskiego oraz organizacji pozarządowych o aktualnie składanych i realizowanych projektach;
b) wzajemne informowanie się o aktualnych możliwościach składania wniosków o dotację;
c) koordynację podejmowanych działań.
W 2010r. Gmina Jedwabne przeznaczyła na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi kwotę 28 214 zł. Priorytetem było finansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne.

sporządził: Marta Laszczkowska

Jedwabne, dnia 13.04.2011r.
Data powstania: środa, 13 kwi 2011 13:09
Data opublikowania: środa, 13 kwi 2011 13:13
Data edycji: czwartek, 14 kwi 2011 08:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 09:52
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1533 razy
Ilość edycji: 1