BIP Gminy Jedwabne

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Jedwabnem

Struktura organizacyjna Urzędu


§ 7
Stanowiska kierownicze w Urzędzie:

1)      Burmistrz (symbol B),

2)      Skarbnik  (symbol SK), który jest jednocześnie kierownikiem Referatu Finansowo-Budżetowo-Oświatowego,

3)      Sekretarz (symbol S),

4)      Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

5)      Kierownicy Referatów.


§ 8
W skład Urzędu wchodzą następujące referaty, które przy znakowaniu używają symboli literowych: 

1. Referat Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych  (symbol PRG i OR), w skład którego wchodzą stanowiska pracy:

1)      kierownik referatu,

2)      stanowisko pracy ds. kadrowych,

3)      stanowisko pracy ds. zobowiązań podatkowych (2 etaty),

4)      stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, rolnictwa i podatków,

5)      stanowisko pracy ds. promocji, pozyskiwania funduszy zewnętrznych i koordynacji projektów,

6)      stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej,

7)      sekretarka (2 etaty) ,

8)      informatyk,

9)      kierowca,

10)  pracownik gospodarczy (2 etaty).

1a W Referacie Podatków, Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Organizacji i Spraw Pracowniczych tworzy się Biuro Obsługi Klienta, do zadań którego należy, m.in.:

1)   poprawa komunikacji z klientami,

2)   informowanie klientów o:

- rodzaju, trybie i miejscu załatwianych spraw,

- sposobie załatwiania spraw,

- strukturze organizacyjnej Urzędu,

3)   przekazywanie formularzy obowiązujących w Urzędzie,

4)   udzielanie pomocy w wypełnianiu formularzy,

5)   obsługa kserokopiarki,

6)   przygotowywanie wysyłek.

2. Referat Finansowo - Budżetowo - Oświatowy (symbol FBO), w skład którego wchodzą stanowiska pracy:


1) skarbnik gminy (główny księgowy budżetu, kierownik referatu),


2) stanowisko pracy ds. obsługi rachunkowości budżetowej (księgowa) - 3,5 etatu,


3) stanowisko pracy ds. obsługi kasowej,


4) stanowisko pracy ds. oświaty (2 etaty).

3. Referat Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (Symbol BIOŚ), w skład którego wchodzą stanowiska pracy:


1) kierownik referatu,


2) stanowisko pracy ds. budownictwa i drogownictwa,


3) stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami,


4) stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,


5) stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, utrzymania porządku i czystości,


6) stanowisko pracy ds. inwestycji, zamówień publicznych i infrastruktury.

4. Urząd Stanu Cywilnego (Symbol USC), w skład którego wchodzą stanowiska pracy:


1) kierownik USC,


2) zastępca kierownika USC.

§ 9
W Urzędzie nie tworzy się służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązki te powierza się pracownikowi samorządowemu posiadającemu kwalifikacje do wykonywania zadań określonych w przepisach dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 10
Tworzy się samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego podległe bezpośrednio Burmistrzowi.

§ 11
Tworzy się Pion Ochrony Informacji Niejawnych, w skład którego wchodzą:


1) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – kierownik pionu,
2) kierownik kancelarii dokumentów niejawnych,
3) administrator systemu sieci teleinformatycznej (STI),
4) inspektor ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego (BTI).

§ 12
W przypadku obsługi prawnej lub informatycznej oraz w innych określonych sytuacjach praca wykonywana w Urzędzie może być świadczona na podstawie umowy – zlecenia.


Data powstania: wtorek, 9 mar 2004 18:57
Data opublikowania:
Data edycji: czwartek, 5 lut 2009 11:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 13299 razy
Ilość edycji: 15