BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urząd Miejski w Jedwabnem na platformie Cyfrowego Urzędu dostępnego na portalu Wrota Podlasia uruchomił Elektroniczna Skrzynkę Podawczą zwaną dalej ESP, której podstawowym zadaniem jest umożliwienie przekazywania informacji w formie elektronicznej podmiotom publicznym przy wykorzystaniu ogólnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

ESP jest podstawowym komponentem systemu informatycznego spełniającym wymogi rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) wydanego na podstawie art. 16 ust 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

W celu złożenia dokumentu drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, należy kliknąć podany poniżej link:

http://cu.wrotapodlasia.pl/pages/infoCard.html?guid=EE25F2FF-192E-5CF5-2AFF-FE99E812BCCC

następnie wypełnić stosowny formularz online dołączając dokument(-y) elektroniczne.

Również Urząd Miejski w Jedwabnem udostępnia możliwość składania wniosków elektronicznych za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl

http://epuap.gov.pl/wps/portal/

W celu składania wniosków załatwianych w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego lub Ordynacji podatkowej, należy założyć konto na platformie ePUAP oraz posiadać podpis kwalifikowany lub bezpłatny profil zaufany ePUAP.

Adres poczty elektronicznej urzędu, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP):

urzad@jedwabne.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Urząd Miejski w Jedwabnem akceptuje następujące formaty elektroniczne wymienione w powyższym rozporządzeniu (m.in. txt, rtf, pdf, doc, odt, jpeg, gif, tiff, zip, ...).

W kolejnym kroku należy wypełniony formularz z załączonymi dokumentami podpisać bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie automatycznie wysłane Urzędowe Poświadczenie Odbioru potwierdzające dostarczenie stosownych dokumentów do Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

Pismo można wnieść do Urzędu osobiście zapisane na następujących nośnikach:

1. Nośnik typu CD/DVD
2. pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
3. Dyskietka 1,44 MB
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 2 lis 2010 11:59
Data opublikowania: wtorek, 2 lis 2010 12:00
Data edycji: wtorek, 2 lis 2010 12:06
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 9674 razy
Ilość edycji: 5