BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej serwisu http://www.jedwabne.powiatlomzynski.pl/

 

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Jedwabnem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://www.jedwabne.powiatlomzynski.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: (86) 217 20 40
Fax: 086 217 20 40
Adres korespondencyjny: 18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-11
 
Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań UM.
 • Zamieszczone nagrania z posiedzeń Rady Miejskiej w Jedwabnem nie posiadają napisów.
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 1. Do budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 2. Wejście główne jest przystosowane do wjazdu osoby na wózku inwalidzkim, posiada niskie progi.
 3. Na parterze budynku znajduje się kancelaria ogólna, której pracownik skontaktuje petenta z konkretnym urzędnikiem i poprosi przyjęcie osoby zainteresowanej.
 4. Od dnia 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Zgodnie z ta ustawą osoba uprawniona będąca osoba niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, posiadająca trudności w komunikowaniu się (niesłyszący lub głuchoniemy) powinna zgłosić chęć skorzystania z tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed załatwianiem sprawy w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod nr tel. 86 2172040 (sekretariat) lub pisemnie w dowolnej formie. Świadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej. Ponadto zgodnie z ustawą osoby niepełnosprawne mają prawo w kontaktach z organami administracji publicznej skorzystać z pomocy tzw. osoby przybranej, która ma im pomagać w porozumiewaniu się z urzędnikami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Adrian Górski
e-mail: promocja@jedwabne.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (86) 217 20 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Deklarację sporządzono dnia: 21.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data powstania: poniedziałek, 19 paź 2020 08:02
Data opublikowania: poniedziałek, 19 paź 2020 08:14
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3158 razy

ZARZĄDZENIE Nr 52/2020

Burmistrza Jedwabnego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności w Gminie Jedwabne

Dane kontaktowe Zespołu ds. dostępności w Gminie Jedwabne:

1. Przewodniczący zespołu - Marta Laszczkowska, tel. (86) 2172 056, e-mail: urzad@jedwabne.pl

2. Członek zespołu - Izabela Grabowska, tel. (86) 2172 328, e-mail: przedsiebiorczosc@jedwabne.pl

3. Członek zespołu - Adrian Górski, e-mail: promocja@jedwabne.pl

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 5 paź 2020 13:44
Data opublikowania: poniedziałek, 5 paź 2020 13:50
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 3222 razy