BIP Gminy Jedwabne

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2012
ROZDZIAŁ I

WSTĘP

§ 1. 1. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami społecznymi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania Gminą Jedwabne.

2. Zakładanym efektem współpracy jest zwiększenie skuteczności i efektywaności działań związanych z realizacją zadań publicznych i wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

3. Niniejszy Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program precyzuje również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

4. Program powstał we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach konsultacji społecznych.

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. 1. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

1) organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizację pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
2) ustawie – rozumie sie przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ),
3) programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
4) referacie koordynującym – należy przez to rozumieć Referat Organizacyjny i Spraw Pracowniczych, w którego zakres wchodzi współpraca z organizacjami pozarządowymi,
5) referacie/jednostce realizujacej – należy przez to rozumieć referaty Urzędu Miejskiego w Jedwabnem realizujące zadania własne i zlecone we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
6) konkursie – rozumie się przez to konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy,
7) innych podmiotach – rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
8) gminie – rozumie się przez to Gminę Jedwabne,
9) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Jedwabnem,
10) burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Jedwabnego.

2. Program adresowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy oraz do innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
3. Okres realizacji programu określa się na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

ROZDZIAŁ III

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

§ 3. 1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa i efektywnego systemu współpracy pomiędzy Gminą Jedwabne a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Jedwabne w obszarze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami gminy.

2. Cele szczegółowe programu to:

1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,
2) integracja środowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania publiczne,
3) poprawa jakości usług publicznych i zapewnienie ich efektywniejszego wykonania,
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.


ROZDZIAŁ IV

ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY I PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

§ 4. 1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest realizacja zadań publicznych dotyczących zadań własnych gminy, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, przy spełnieniu następujących warunków:

1) realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść miszkańcom gminy,
2) obie strony wyrażają wolę współpracy.

2. W roku 2012 za priorytetowe przyjmuje się zadania publiczne z zakresu:

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (m.in. obchody, uroczystości i przedsięwzięcia związane z upamiętnianiem osób, miejsc i wydarzeń historycznych związanych z tradycjami walk o niepodległość RP; publikacje i wydawnictwa służące ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu),
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (m.in. realizacja przedsięwzięć służących rozbudzaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, organizacja lokalnych imprez kulturalnych, reprezentowanie gminy w przeglądach i konkursach artystycznych),
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (m.in. wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodziezy i dorosłych,
w zakresie różnych dyscyplin sportu; wspieranie społecznych i lokalnych zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych; wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego; szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo),
6) turystyki i krajoznawstwa (promocja walorów turystycznych gminy),
7) oświaty, wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (m.in. wspieranie organizacji wolnego czasu i aktywizacja dzieci i młodzieży; wspieranie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży; wspieranie procesów edukacyjnych skierowanych do utalentowanych uczniów, rozszerzających zakres wiedzy objęty programem szkolnym),
8) ochrony i promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
9) profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień),
10) pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (m.in. ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych).

3. Gmina Jedwabne współpracując z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w ramach uchwalonego Programu na rok 2012 przeznacza środki finansowe w wysokości okreslonej Uchwałą Budżetową na rok 2012.
4. Gmina Jedwabne może odstapić od realizacji niektórych założeń Programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie Gminy).


ROZDZIAŁ V

ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY

§ 5. 1. Współpraca Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
2. Współpraca może mieć formy pozafinansowe i finansowe.
3. Pozafinansowe formy współpracy mogą mieć charakter: informacyjny, organizacyjny, szkoleniowy, promocyjny i in. Należą do nich:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współpraca
w zakresie konsolidacji tych kierunków,
2) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań, a także o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach ich rozstrzygnięć i realizacji,
3) promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz mieszkańców gminy oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,
4) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
5) tworzenie wspólnych zespołów doradczych z udziałem przedstawicieli organizacji,
6) organizowanie spotkań przedstawicieli urzędu z organizacjami pozarządowymi w celu wymiany informacji na temat planowanych kierunków działań,
7) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych i współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych,
8) zawieranie porozumień o współpracy w realizacji wspólnych przedsięwzięć,
9) udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń urzędu w celu odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom gminy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
10) obejmowanie patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,
11) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą,
12) podnoszenie skuteczności organizacji w pozyskiwaniu środków z innych źródeł, w tym środków z UE, m.in. poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania, informowanie o szkoleniach i konsultacjach z zakresu przygotowywania wniosków o pozyskanie środków ze żródeł zewnętrznych, inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących pozyskiwania tych środków,
13) zobowiązanie organizacji lub innego podmiotu, który otrzyma dotację na realizację zadań publicznych do informowania o tym w materiałach informacyjnych dotyczących tych zadań.
4. Finansowe formy współpracy gminy z organizacjami i innymi podmiotami polegają na zlecaniu realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy, jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ).
5. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć formę:
1) powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
6. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 5 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w którym uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
7. Powierzanie może nastapić w innym trybie niż otwarty konkurs ofert, jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie okreslonym w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów.
8. Powierzanie przez gminę realizacji zadań publicznych organizacjom i innym podmiotom może mieć charakter wieloletniej współpracy na czas określony nie dłuższy niż 5 lat.
9. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 12 ustawy.
10. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu gmina może zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
3) łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł,
4) łączna kwota przekazana w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.


ROZDZIAŁ VI

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

§ 6. 1. Komisje konkursowe, w skład których wchodzi nie więcej niż sześć osób, powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert.
2. W pracach komisji konkursowych uczestniczy trzech przedstawicieli organu wykonawczego, tj. Burmistrza oraz osoby reprezentujące organizacje oraz inne podmioty
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz inne podmioty biorące udział w konkursie.
3. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje komisje konkursowe wybierając do składu komisji swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli organizacji i innych podmiotów, sposród zgłoszonych wczesniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmujacej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
W przypadku braku zgłoszonych kandydatur w ustalonym terminie, komisja wykonuje swoje działania w składzie trzech przedstawicieli Burmistrza.
4. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego
( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) dotyczące wyłączenia pracownika.
5. Komisja rozpoczyna pracę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem w terminie
i miejscu określonym przez jej Przewodniczącego.
6. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie postępowania konkursowego.
7. Komisja zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkich oferentów i do prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie zasad uczciwej konkurencji.
8. Członkowie Komisji składają oświadczenie o związaniu lub o braku związania
z podmiotami uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie dotacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Programu
9. Członek Komisji może być wyłączony z udziału w postępowaniu dotyczącym danego rodzaju zadania publicznego, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności (np. gdy jest w pewien sposób związany z podmiotem ubiegającym się o przyznanie dotacji lub jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym osób wchodzących w skład danego podmiotu składającego wniosek o dotację). O wyłączeniu członka Komisji rozstrzyga Komisja w drodze głosowania.
10. Komisja może prowadzić prace, jeżeli w jej posiedzeniach bierze udział co najmniej 50 % członków, w tym Przewodniczący Komisji.
11. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
12. Prace w Komisji są nieodpłatne.
13. Komisja przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,
2) budżet zadania, a w nim koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, wkład pracy wolontariuszy,
3) posiadane zasoby kadrowe, lokalowe i rzeczowe,
4) rozliczenie się podmiotu w okresie poprzednim.
14. Zakres działań Komisji obejmuje:
1) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu,
2) ustalenie liczby otrzymanych ofert,
3) analizę poszczególnych ofert, przekazanych do zaopiniowania Komisji,
4) odrzucenie ofert złożonych po terminie,
5) wezwanie pisemnie, e-mailem lub telefonicznie do uzupełnienia oferty
w terminie 7 dni, gdy Komisja uzna to za zasadne,
6) odrzucenie ofert niekompletnych lub nieuzupełnionych w terminie,
7) ostateczną ocenę ofert,
8) dokonanie wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z podaniem uzasadnienia.
15. Komisja sprawdza oferty także pod względem ich zgodności z zakresem zadania określonego w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Oferty niezgodne z tym zakresem zostają odrzucone.
16. Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert stosują Kartę Oceny Oferty stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Programu.
17. Komisja wypracowuje wspólne stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii poszczególnych członków Komisji wobec wszystkich ofert i przedstawia je Burmistrzowi
z propozycją przyznania dotacji.
18. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i pozostali członkowie Komisji. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Programu.
19. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz w formie zarządzenia.
11. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
12. W przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.
13. Informacje o złożonych ofertach oraz ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem oraz na stronie internetowej gminy.ROZDZIAŁ VII

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI


§ 7. 1. Program jest tworzony w referacie koordynujacym na bazie projektu Programu konsultowanego z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy Jedwabne,
a następnie zatwierdzany przez Radę Miejską w Jedwabnem do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.
2. Projekt Programu zamieszczany jest corocznie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „organizacje pozarządowe”.
3. Uwagi i wnioski dotyczące projektu Programu na kolejny rok można składać w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty lub poczty internetowej. Wszystkie sugestie są analizowane przez członków referatu koordynującego i w miarę możliwości uwzględniane.


ROZDZIAŁ VIII

REALIZACJA I OCENA REALIZACJI PROGRAMU


§ 8. 1. W realizacji programu uczestniczą:
1) Rada Miejska w Jedwabnem w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
2) Burmistrz w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy wytyczonej przez Radę Miejską w Jedwabnem,
3) Kierownicy referatów, samodzielne stanowiska pracy urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym konsultowania aktów prawnych,
4) organizacje pozarządowe i inne podmioty.
2. Ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych programem określi uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Jedwabnem na rok 2012.
3. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie.
4. Burmistrz składa Radzie Miejskiej w Jedwabnem sprawozdanie z realizacji programu, przygotowane przez referat koordynujący w terminie do 30 kwietnia następnego roku.


ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 9. 1. Zasady współpracy określone w niniejszym Programie mają charakter otwarty i stanowić winny zbiór zasad regulujących praktykę współdziałania władz samorządowych
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wraz ze zmianą warunków zewnętrzych wiążących się szczególnie z wprowadzeniem nowych rozwiązań prawnych,
a także ze zmieniającą się sytuacją finansową gminy mogą one ulegać zmianom.
2. Program jest otwarty na nowe rozwiązania szczególnie wynikające z wniosków i propozycji zgłaszanych przez organizacje i inne podmioty.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 23 sty 2012 14:22
Data opublikowania: poniedziałek, 23 sty 2012 14:29
Data edycji: poniedziałek, 23 sty 2012 14:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 09:52
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2272 razy
Ilość edycji: 2