BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Miejskiej

Goszczycki JózefPRZEWODNICZĄCY RADY

§ 33. 1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady prowadzi obrady rady.
2. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera rada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, ze swego grona na okres kadencji.
3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
§ 34. 1. Przewodniczący rady:
XXXII. zwołuje sesje rady,
XXXIII. przewodniczy obradom,
XXXIV. nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń rady,
XXXV. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał oraz podpisuje uchwały rady.
2.Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.

Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2003 20:00
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2003 20:01
Data edycji: niedziela, 29 cze 2003 00:00
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 6527 razy
Ilość edycji: 4