BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEWODNICZĄCY RADY

STATUT GMINY JEDWABNE STANOWI:

ROZDZIAŁ III
PRZEWODNICZĄCY RADY


§ 33. 1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady prowadzi obrady rady.
2. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera rada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, ze swego grona na okres kadencji.
3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.


§ 34. 1. Przewodniczący rady:
1) zwołuje sesje rady,
2) przewodniczy obradom,
3) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń rady,
4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał oraz podpisuje uchwały rady.
2.Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.


Data powstania: czwartek, 5 lut 2009 12:05
Data opublikowania: czwartek, 5 lut 2009 12:06
Data edycji: czwartek, 5 lut 2009 12:06
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 6387 razy
Ilość edycji: 1