BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem

Górski Andrzej

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

§ 33. 1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady prowadzi obrady rady.
2. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera rada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, ze swego grona na okres kadencji.
3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
§ 34. 1. Przewodniczący rady:
- zwołuje sesje rady,

- przewodniczy obradom,

- nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń rady,

- zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał oraz podpisuje uchwały rady. 
2.Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. 

Data powstania: wtorek, 20 lis 2018 09:58
Data opublikowania: wtorek, 20 lis 2018 09:59
Data edycji: wtorek, 20 lis 2018 09:59
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1060 razy
Ilość edycji: 2