BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ KOMPLEKSOWEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINY JEDWABNE

REGIONALNA IZBA

OBRACHUNKOWA W

Białymstoku

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ KOMPLEKSOWEJ

 KONTROLI GOSPODARKI

 FINANSOWEJ GMINY JEDWABNE

 

 

przeprowadzonej

W URZĘDZIE MIEJSKIM w JEDWABNEM

za okres od l stycznia do 31 grudnia 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedwabne, maj - czerwiec 2006 r.

 

 

 

4.3.1.2.1 Wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników.

Kontroli poddano prawidłowość odbywania podróży służbowych i ponoszenia wydatków z tytułu zwrotów ich kosztów. Analizie poddano wyjazdy służbowe Burmistrza i radnych w okresie 2003-2005.

Ustalono, iż wiele spośród poleceń wyjazdu służbowego, na podstawie których rozliczał koszty podróży służbowych Burmistrz M.Chajewski wykazuje uchybienia w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (Dz. U. Nr 236, póz. 1990 ze zm.) oraz zasad wypełniania dokumentu „Polecenie wyjazdu służbowego", określonych w załączniku nr 6 do „Instrukcji zastosowania, wypełniania i obiegu dokumentów w Urzędzie". Stosownie do przepisów wewnętrznych, polecenia wyjazdu powinny zawierać w swej treści m.in. określenie celu podróży i stwierdzenie pobytu. Ustalono, iż większość poleceń wystawionych Burmistrzowi przez Przewodniczącego Rady J.Goszczycki nie zawiera określenia celu podróży, np. delegacje wystawione na dzień:

- 14 stycznia 2003 r. do Warszawy - koszt 279,22 zł,

- 8 kwietnia 2003 r. do Warszawy - 276,91 zł,

- 8 maja 2003 r. do Łomży i Augustowa - 208,45 zł,

- 14 maja 2003 do Olsztyna - 271,43 zł

- 2 grudnia 2003 r. do Warszawy - 269,22 zł

- 18 lutego 2004 r. do m. Jąkać Dwoma i Warszawy - 623,82 zł,

- 7 kwietnia 2004 r. do Płaskiej - 196,15 zł,

- 29 czerwca 2004 r. do Warszawy - 285,11 zł,

- 22 września 2004 r. do Łomży i Warszawy - 356,14 zł.

- 2 czerwca i 21-22 czerwca 2005 r. do Częstochowy - 659,06 zł i 680,18 zł.

Brak wiedzy na temat określenia celu podróży w wyniku analizy druków polecenia wyjazdu służbowego pozostaje w związku z praktyką nie częstego nie potwierdzania pobytu w miejscu wyjazdu. W wielu przypadkach polecenia wyjazdu służbowego opatrzone są własnoręcznymi adnotacjami Burmistrza, wskazującymi na cel pobytu (niekiedy zaniechano również takiej formy potwierdzania pobytu), np.:

- 21 kwiecień 2004 r. delegacja wystawiona do Olsztyna, rozliczony wyjazd do Warszawy bez potwierdzenia pobytu i do Łomży - 314,34 zł,

- 21-22 czerwca 2005 r. drugi wyjazd do Częstochowy w tym miesiącu - 680,18 zł.

Nagminną praktyką przy wyjazdach Burmistrza był brak związku między miejscem i datą podróży służbowej określonymi w poleceniu wyjazdu służbowego podpisanym przez Przewodniczącego Rady, np.:

- 6 marca 2003 r. delegacja wystawiona do Łomży, rozliczony wyjazd do Warszawy,

- 24 lutego 2003 r. delegacja wystawiona do Łomży; potwierdzenie pobytu w Hotelu Leśnym w Białymstoku,

- 16 maja 2003 r. - delegacja wystawiona do Łomży, rozliczony pobyt w Grajewie,

- 20 sierpnia 2003 r. - delegacja wystawiona do Grajewa, rozliczony pobyt w Stawiskach i 2 razy w Łomży,

- 11 sierpnia 2003 r. delegacja wystawiona do Łomży, cel - WKU, rozliczony dodatkowo jeszcze dwa razy pobyt w Łomży i w Przytułach,

- l sierpnia 2003 r. delegacja wystawiona do Łomży, rozliczono dodatkowo jeszcze wyjazd do Grajewa,

- 6 listopada 2003 r. rozliczony wyjazd do Spały bez określenia miejsca wyjazdu,

- 3 sierpnia 2004 r. delegacja wystawiona do Łomży, a rozliczony również wyjazd do Gołdapi,

- 23 września 2004 r. delegacja wystawiona do Łomży, a rozliczony również wyjazd do Warszawy,

- 16 września 2004 r. delegacja wystawiona do Łomży i Białegostoku a rozliczony wyjazd do Warszawy, Grajewa i Przytuł,

- 31 sierpnia 2004 r. delegacja bez określenia daty i miejsca wyjazdu, rozliczony wyjazd do Łomży i Białegostoku,

- 27 września 2004 r. delegacja wystawiona do Warszawy a rozliczony wyjazd do Łomży 2 razy, Nowogrodu, Grajewa i Starych Juch,

- 21 grudnia 2004 r. delegacja wystawiona do Łomży a rozliczony pobyt w Broku i Białymstoku,

- 29 grudnia 2004 r. nie ma w poleceniu miejsca delegowania, rozliczono wyjazd 2 razy do Łomży i wyjazd do Białegostoku,

- 21 lutego 2005 r. delegacja wystawiona do Łomży, rozliczony dodatkowo wyjazd do Warszawy,

- 14 lutego 2005 r. delegacja wystawiona do Białegostoku, rozliczono również pobyt w Warszawie,

- 25 stycznia 2005 r. delegacja wystawiona do Białegostoku, rozliczono wyjazdy do Suwałk, Gołdapi i Łomży,

- 3 stycznia 2005 r. delegacja wystawiona do Pisza, rozliczono pobyt w Łomży i Białymstoku,

-1 marca 2005 r. delegacja wystawiona do Pisza, a rozliczono dodatkowo 2 razy wyjazd do Łomży i wyjazd do Białegostoku,

- 2 maja 2005 r. - delegacja wystawiona do Łomży, rozliczono dodatkowo wyjazdy 2 razy do Łomży oraz wyjazdy do Wizny i Rajgrodu (w tym w dniu l maja),

- 13 kwietnia 2005 r. - delegacja bez określenia miejsca i celu podróży; rozliczone przejazdy na 196,15 zł,

- 31 marca - l kwietnia 2005 r. - delegacja bez daty oraz określenia miejsca i celu podróży, rozliczona podróż do Sanoka na kwotę 894,68 zł, pobyt potwierdzony przez Burmistrza jedynie dopiskiem na delegacji,

- 5 czerwca 2005 r. delegacja wystawiona do Łomży, a rozliczone wyjazdy do Ostrołęki i Warszawę. Powyższe przykłady świadczą o tym, iż sporządzanie druków polecenia wyjazdu służbowego, wskazywanie miejsca i daty wyjazdu oraz opatrywanie ich podpisami Przewodniczącego Rady było jedynie czynnością formalną, a nie dowodem faktycznego zlecenia (akceptacji) miejsca i celu wyjazdu przez osobę wykonującą wobec Burmistrza czynności z zakresu prawa pracy.

Wskazania wymaga również, iż w praktyce występowała sytuacja, w której w dyspozycji Burmistrza były podpisane przez Przewodniczącego Rady in blanco druki polecenia wyjazdu służbowego, co Przewodniczący Rady potwierdził w ustnym wyjaśnieniu. Potwierdza to także analiza poleceń wyjazdu służbowego, np. na poleceniu nr 103/03 z dnia 28 marca 2003 r., wystawionym do Łomży i Białegostoku, (bez określenia celu podróży) znajduje się pieczątka potwierdzająca pobyt w Małopolskiej Wytwórni Maszyn w Brzesku (koszt przejazdu do tej miejscowości nie był rozliczany). Wyjazd do Brzeska rozliczony był natomiast za okres 30-31 marca 2003 r. (polecenie wyjazdu bez numeru, znajduje się na nim również pieczątka potwierdzająca pobyt w Brzesku). Wątpliwości wzbudza także dwukrotne rozliczanie kosztów podróży do odległych miejscowości (Częstochowa w 2005 roku), gdzie w treści delegacji dotyczącej drugiego wyjazdu w to miejsce, gdzie potwierdzeniem pobytu jest tylko dopisek Burmistrza. Kserokopie delegacji stanowią załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

Polecenia wyjazdu służbowego Burmistrza były co do zasady podpisywane przez Przewodniczącego Rady J.Goszczycki. Stwierdzono sporadyczne przypadki, iż do rozliczenia przedkładane były także druki polecenia wyjazdu służbowego nie podpisane przez Przewodniczącego Rady, np. 12 lutego 2004 r. rozliczony wyjazd do Augustowa i 9 czerwca 2004 r. rozliczony wyjazd do Łomży,

 

4.3.1.2.1.1. Analiza poleceń wyjazdu służbowego wystawianych radnym za okres 2003-2005 wykazała nieprawidłowości polegające na odbywaniu podróży służbowych przez radnych K.I. i W.W. a na podstawie poleceń wystawionych przez inne osoby niż Przewodniczący Rady (głównie z-cy Burmistrza K. N          , ale również Burmistrza M. Chajewski  - 20 maja 2004 r.), czyli z naruszeniem przepisów § l i § 5 ust. l rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, póz. 800 ze zm.). Stwierdzono także przypadki nie określania celu podróży radnego, np. w 2004 r.:

- K. I         otrzymał polecenie wyjazdu od z-cy Burmistrza do Białegostoku bez określenia celu podróży; przejazd do Białegostoku został rozliczony dwa razy; jako potwierdzenie pobytu pieczątka kina TON w Białymstoku,

- W. W        odbył bez określenia celu podróży wyjazdy do Raczek (polecenie wystawione przez z-cę Burmistrza) i Płaskiej.

Zasady zwrotu kosztów przejazdów radnych ustalone zostały przez Radę Miejską na analogicznych zasadach jak wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju.

 

….

 

4.3.3. Kontroli poddano wydatki na obsługę prawną Urzędu Miejskiego. Stwierdzono, iż obsługa prawna jest organizowana poprzez zawieranie umów zlecenia z kancelariami prawniczymi.

Umowa z Kancelarią Radcy Prawnego J. W        z Łomży została podpisana przez Burmistrza M. Chajewskiego w dniu 31 maja 2004 roku na czas nieokreślony, począwszy od l czerwca 2004 r. Zawarcie umowy, jak wynika z wyjaśnienia S. M       prowadzącego sprawy zamówień publicznych w Urzędzie, nie było poprzedzone prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Potwierdza to brak jakiejkolwiek dokumentacji, która poświadczałaby wybór wykonawcy w trybie Prawa zamówień publicznych. Wynagrodzenie za świadczenie obsługi prawnej ustalono w umowie na 2.500 zł netto (3.050 zł brutto), zaś aneksem z dnia 30 grudnia 2004 r. podniesiono wynagrodzenie do kwoty 3.500 zł netto (4.270 zł brutto). Rozwiązanie umowy nastąpiło za porozumieniem stron w dniu 29 kwietnia 2005 r. Za świadczenie obsługi prawnej wypłacono J. W             wynagrodzenia w kwocie:

- za okres od l czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. - 21.350 zł (netto 17.500 zł)

- za okres od l stycznia 2005 r. do 29 kwietnia 2005 r. - 17.080 (netto 14.000 zł)

Łącznie wypłacono kwotę 38.430 zł (31.500 zł bez VAT), co przesądza, iż zlecenie obsługi

powinno nastąpić na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot obsługi prawnej świadczonej przez J. W         był określony w zakresie czynności stanowiącym załącznik do umowy. Należało do niego m.in. udzielanie Urzędowi opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie prawa, opiniowanie projektów wiążących ustaleń dotyczących rozporządzenia mieniem znacznej wartości oraz opiniowanie pod względem prawnym projektów umów cywilnoprawnych (kserokopia umowy, zakresu czynności oraz wyjaśnienie w sprawie udzielania zamówień publicznych na usługi prawnicze stanowią załącznik nr 8 do protokołu kontroli. W umowie wskazano, że poza ustalonym wynagrodzeniem zleceniobiorcy wypłacane będą koszty zastępstwa procesowego oraz koszty dojazdów do sądów i urzędów, w których udział radcy jest konieczny.

Stwierdzono, iż w trakcie trwania umowy ze środków budżetu gminu opłacono koszty szkolenia J. W            , organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w wysokości 450 zł. Ponoszenie kosztów szkoleń J. W         nie wynikało z treści umowy cywilnoprawnej, na podstawie której świadczyła ona obsługę Urzędu. Kserokopia rachunku za szkolenie radcy stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli.

4.3.3.1. W dniu 4 maja 2005 r. została zawarta umowa zlecenia między Burmistrzem Jedwabnego M. Chajewskim a Kancelarią Adwokacką W.  S          z Białegostoku. Jako jej przedmiot określono „prowadzenie obsługi prawnej w zakresie problematyki związanej z działalnością Urzędu Gminy w Jedwabnem". Umowa została zawarta na okres do 30 kwietnia 2007 roku, czyli na 24 miesiące. Biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia Kancelarii - 3.660 zł brutto (3.000 netto) miesięcznie, wartość zamówienia odpowiadała kwocie 72.000 zł, czyli przekraczała 6.000 euro. Powodowało to obowiązek przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie stwierdzono żadnej dokumentacji postępowania, świadczącej o tym, iż stosowano procedury zawarte w ustawie. Potwierdza to wyjaśnienie S. M        , który oświadczył, iż żadne postępowania w sprawie zlecenia usług prawniczych nie było prowadzone.

W treści umowy wskazano, że w przypadku jej rozwiązania przed terminem „bez ważnej przyczyny", kancelarii wypłacone zostanie wynagrodzenie przysługujące do czasu upływu umownego terminu świadczenia usług, czyli do 30 kwietnia 2007 roku.

W treści umowy wskazano, że oprócz prowadzenia obsługi prawnej w zakresie problematyki związanej z działalnością Urzędu, której koszty miało konsumować wynagrodzenie określone w umowie, kancelaria zagwarantowała sobie prawo do wynagrodzenia za czynności zastępstwa procesowego, „według stawek określonych przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, póz. 1348 ze zm.)", wypłacanego w dacie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

Stwierdzono, iż oprócz comiesięcznych kosztów prowadzenia obsługi, na rzecz adwokata W. S          wypłacono po zawarciu umowy także wynagrodzenie, wynikające z wystawionej przez niego faktury za sprawę cywilną w postępowaniu nakazowym przeciwko B. R        w kwocie 4.392 zł; faktura z 19 lipca 2005 r., wystawiona przed rozpoczęciem postępowania. Nie okazano dokumentacji tego postępowania, jak wyjaśnił Skarbnik jest ona w posiadaniu W. S        .

Kserokopia umowy stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli; wyjaśnienie dotyczące udzielania zamówień na usługi prawnicze wchodzi w skład załącznika nr 8 do protokołu.

4.3.3.2. W trakcie obowiązywania umów o świadczenie obsługi prawnej z J. W          i W. S             ponoszone były przez gminę także inne koszty usług prawniczych.

W dniu 10 marca 2005 r. Burmistrz M. Chajewski pobrał zaliczkę z kasy w wysokości 1.250 zł. Została ona rozliczona fakturą na kwotę 1.220 zł, wystawioną przez Kancelarię Adwokacką R. S        za zastępstwo procesowe w sprawach II SA/Bk 803/04 i 804/04. Następnie, 13 maja 2005 r. opłacono na rzecz R. S       dwie faktury po 610 zł, dotyczące sporządzenia i wniesienia skarg kasacyjnych do NSA w wyżej wymienionych sprawach. R. S        wykonywał czynności zastępstwa procesowego zarówno w czasie, gdy zobowiązany była do tego - zgodnie z umową - J. W         , jak i w czasie prowadzenia obsługi przez W. S           . Upoważnienia do wniesienia skarg kasacyjnych udzielone zostały R. S           z datą 13 maja 2005 r. Znajdują się na nich podpisy Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej K. I         (sprawy te prowadzone były z inicjatywy Rady Miejskiej, jako skarżącego).

W dniu 23 marca 2005 roku opłacona została faktura w kwocie 3.050 zł, wystawiona 18 marca 2005 r. przez Kancelarię radcy prawnego I.  M. S           za „opinię o dokumentacji dotyczącej przetargu na budowę gimnazjum w Jedwabnem i ogłoszenia o przetargu KZB" (brak dokumentów dotyczących ewentualnego zlecenia opracowania takiej opinii) została wystawiona przez I. M. S          dnia 18 marca 2005 roku. Czynność wykonania opinii realizowana była w czasie pełnienia obsługi prawnej Urzędu przez radcę J. W          (za wynagrodzeniem miesięcznym 4.270 zł) i należała do zakresu jej zadań.

Należy podkreślić, iż w czasie sporządzenia opinii Urząd dysponował już wiedzą o zatwierdzeniu dokumentacji postępowania przez Podlaski Urząd Wojewódzki, jako zgodnej z przepisami. Prawa zamówień publicznych. Budowa gimnazjum jest bowiem inwestycją dofinansowaną ze środków ZPORR, Priorytet 3, działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, a zatem dokumentacja zamówienia publicznego podlegała przekazaniu, celem weryfikacji, instytucji pośredniczącej, co wynikało z § 14 określającego wzoru umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 225, póz. 2285). Umowa o dofinansowanie została zawarta z instytucją pośrednicząca 4 stycznia 2005 r. Opinia PUW na temat dokumentacji posiada datę 9 marca 2005 roku (wpłynęła do Urzędu 10 marca) i jest pozytywna.

W świetle powyższych faktów zlecenie wykonania opinii prawnej w odniesieniu do wskazanego zagadnienia należy uznać za naruszenie zasady określonej w art. 92 pkt 3 in fine ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (art. 138 pkt 3 obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych). Dodatkowo zaś należy wskazać, iż czynność taka mieściła się w zakresie obowiązków J. W          wówczas prowadzącej wówczas obsługę prawną Urzędu. Kserokopia dokumentacji dotyczącej tej opinii stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli.

Opinia dotycząca „ogłoszenia o przetargu (KZB)" została omówiona w rozdziale dotyczącym zamówień publicznych.

Zlecenie opinii prawnej A. K       w związku z prowadzeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy budowy gimnazjum zostało opisane przy kontroli udzielenia zamówienia publicznego na budowę gimnazjum.

4.3.4. Badając wydatki budżetowe za lata 2003 i 2004 stwierdzono, iż Burmistrz Jedwabnego M. Chajewski zawierał umowy cywilnoprawne z radnymi, naruszając tym samym postanowienia art. 24d ustawy o samorządzie gminnym. Ustalono, iż w 2003 roku zlecono radnemu W.  W          wykonanie następujących prac:

- pomalowanie gminnego samochodu Mercedes i konserwację podwozia za kwotę 1.200 zł (brak umowy pisemnej),

- m.in. spawanie popękanej karoserii i malowanie elementów karoserii gminnego samochodu Mercedes za kwotę l .500 zł (brak umowy pisemnej),

- przewodu kominowego za kwotę 700 zł (brak umowy pisemnej),

- wykonanie ogrodzenia pomnika w Kostkach za kwotę 1.150 zł (umowa zawarta w dniu 15 listopada 2003 r.).

Ponadto w dniu 29 lipca 2004 r. Burmistrz zawarł dwie umowy o dzieło z Przewodniczącym Rady Miejskiej J. Goszczyckim (każda z umów opiewa na kwotę 120 zł) dotyczące udziału w komisji egzaminującej nauczycieli w związku z ubieganiem się przez nich stopnie awansu zawodowego.

Łącznie Burmistrz zawarł z radnymi umowy na kwotę 4.690 zł. Koszty realizacji wynikających z tych umów zobowiązań pieniężnych zostały pokryte ze środków budżetu gminy. Kserokopie umów i rachunków stanowią załącznik nr 12 do protokołu kontroli.

 

 

5.5. Kontroli poddano prawidłowość zawierania umów dzierżawy na czas przekraczający 3 lata w okresie 2003-2006 roku. Stwierdzono, iż w tym okresie zawarte zostały 4 umowy na okres 10 lat, z czego 2 w 2003 roku, l w 2004 roku i l w 2005 roku. Stwierdzono, iż tylko umowa zawarta w 2005 roku z M. D          była poprzedzona przeprowadzeniem postępowania przetargowego.

Stosownie do przepisów zawartych w uchwale Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego na zasadach wynikających odpowiednio z rozporządzenia Rady Ministrów określającego zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości. Wyjątek od przetargowego trybu wydzierżawiania i najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata dotyczy przeznaczenia nieruchomości na:

- potrzeby administracji samorządowej, - potrzeby gminnych zakładów i jednostek budżetowych,

- potrzeby jednostek i organizacji prowadzących działalność użyteczności publicznej. a także wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy lub najemcy na kolejny okres, jeżeli wywiązał się z postanowień umowy, złoży wniosek przed jej wygaśnięciem, a zawarcie umowy nie jest sprzeczne z interesem gminy.

5.5.1. Spośród pozostałych 3 umów zawartych na 10 lat stwierdzono, że zawarta w 2004 r. mowa dzierżawy gruntu rolnego we wsi Koniecki była poprzedzona umową zawartą przez dzierżawcę S. K           z samorządem wsi Koniecki, dotycząca dzierżawy gruntów w obrębie tej wsi (jak należy domniemywać, stanowiły one wcześniej wspólnotę gruntową).

Z dokumentacji dotyczącej zawarcia w 2003 roku umowy dzierżawy z K. K         nie wynika, aby istniały przesłanki do pominięcia trybu przetargowego przy wyborze dzierżawcy. W okazanych dokumentach znajduje się natomiast wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zawierający działkę wydzierżawioną następnie przez K. K         .

5.5.2. Stwierdzono, iż umowę dzierżawy nieruchomości gminnej położonej przy ul. Wesołej z-ca Burmistrza K. N        zawarł w dniu 15 października 2003 r. z E. Ch         (żoną Burmistrza). Czynsz ustalono na kwotę stanowiąca równowartość ceny 0,47q żyta zł rocznie, czyli -jak przewidują przepisy uchwały Rady Miejskiej - działka zakwalifikowana została jako nieruchomość rolna. Jak wynika ze złożonego wyjaśnienia, zawarcie tej umowy nie było poprzedzone przeprowadzeniem przetargu. Z treści złożonego przez E. Ch         wniosku o wydzierżawienie omawianej nieruchomości wynika, iż nie była uprzednio przez nią dzierżawiona, a zatem nie występowała przesłanka odstąpienia od trybu przetargowego. Kwestia wydzierżawienia nieruchomości żonie Burmistrza została skierowana przez M. Chajewskigo na obrady Rady Miejskiej (tryb taki nie wynikał z uchwały określającej zasady wydzierżawiania nieruchomości gminnych). Rada - jak wynika z protokołu sesji z dnia 31 sierpnia 2003 r. -przychylnie zaopiniowała wniosek E. Ch         , w wyniku czego zawarto umowę na okres 10 lat. J. J        - zajmująca się ówcześnie sprawami przetargów na zbycie nieruchomości -nieruchomość ta była ujęta w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wywieszonym przez okres 3 tygodni, jednakże nikt nie wykazywała zainteresowania jej wydzierżawieniem. Z okazanej dokumentacji i wyjaśnienia wynika zatem, iż mimo wcześniejszego podjęcia działań zmierzających do wydzierżawienia działki nie zastosowano trybu przetargowego. Naruszono tym samym postanowienia uchwały z dnia 22 lutego 2003 roku. Przesądza to jednocześnie, iż umowa zawarta między gminą Jedwabne i E. Ch       nie może być uznana za stosunek prawny powstały na warunkach powszechnie obowiązujących, o którym mowa w art. 24j ust. l in fme ustawy o samorządzie gminnym.

Nie stwierdzono, aby Burmistrz M. Chajewski złożył Wojewodzie oświadczenie o umowie cywilnoprawnej zawartej przez małżonkę z gminą, czego wymaga powołany wyżej przepis. Obowiązek złożenia oświadczenia w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jego złożenia formułuje art. 24j ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Na podstawie dzienniku nadawczego Urzędu stwierdzono, iż w okresie od 16 października do 16 listopada 2003 roku do Wojewody Podlaskiego wysłano z Urzędu jedno pismo w dniu 7 listopada 2003 r., nie dotyczyło ono jednakże złożenia oświadczenia (znak pisma: RG.0150-10/03). Stosownie do przepisów art. 24k ustawy o samorządzie gminnym, nie złożenie oświadczenia w terminie 30 dni zagrożone jest sankcją utraty wynagrodzenia za okres od upływu terminu jego złożenia (30 dni od dnia wystąpienia okoliczności) do dnia jego złożenia.

Kserokopia okazanej kontrolującym dokumentacji dotyczącej zawarcia umowy dzierżawy z E. Ch               i wyjaśnienia stanowią załącznik nr 16 do protokołu kontroli.

4.3.1.6.1 Uchwałą nr XXIX/223/05 Rada Miejska w dniu 1.02.2005r. przyjęła gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 r. Kontrolującym okazano preliminarz budżetowy na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 r. wynika z niego, że zaplanowane w wysokości 70.000 zł wydatki na przeznaczono na:

— finansowanie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholi - 20.000 zł

— podejmowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej o tematyce przeciwalkoholowej dla młodzieży i rodziców - 5.000 zł

— pokrycie kosztów pobytu dzieci na koloniach letnich (feriach zimowych) z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym - 16.000 zł

— szkolenie członków GKRPA - 1.000 zł

— wynagrodzenie członków GKRPA - 6.000 zł

— wynagrodzenie pełnomocnika GPRPA - 2.400 zł

— współfinansowanie imprez i zabaw promujących trzeźwość i przeciwdziałanie alkoholizmowi - 12.000 zł

— zakup materiałów pomocnych w ustaleniu diagnozy uzależnienia od alkoholu - 2.000 zł

— zakup pomocy naukowych i dydaktycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z

rodzin uzależnionych- 5.600 zł

Określiła ona m.in. zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia za każdorazowy udział w posiedzeniu tej komisji i w kontrolach. W badanym okresie tj. w październiku i grudniu 2005 r.

Członkowie komisji pobrali wynagrodzenie po potrąceniu podatku, na podstawie sporządzonej listy obecności (84,90 zł brutto - 68,80 zł netto). Stwierdzono, że w posiedzeniu ww. komisji brał udział Burmistrz Jedwabnego, który nie pobierał należnego wynagrodzenia z tego tytułu.

Ustalono, że Burmistrz jest członkiem GKRPA. (zarządzeniem nr 11/02 z 23.12.2002 r. Burmistrz powołał 6 członków komisji, w tym siebie jako przewodniczącego). Ustalono, że Burmistrz nie pobierał stosownego wynagrodzenia za udział w innych posiedzeniach tej komisji.

4.3.1.6.2. Wydatkowane środki funduszu oprócz wynagrodzeń członków komisji przeznaczono m.in. na:

— wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia, głównie z K. K., która otrzymała łącznie 17.520 zł (kwota obliczona na podstawie ewidencji księgowej -wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

— wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - 5.300 zł

— zakup słodyczy dla dzieci z rodzin patologicznych -2.553 zł

— udział młodzieży szkolnej w XXX Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim -1.400 zł

— pobyt na turnusie kolonijnym w m. Ząb - 9.072 zł (szerzej na ten temat w pkt 4.3.5. protokołu kontroli)

— na obsługę punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi i członków ich rodzin w Jedwabnem 4.800 zł (na podstawie umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Uzależnień w Łomży zawartej na okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.)

— dojazdy osób uzależnionych do punktów leczniczych, programy profilaktyczne oraz pochodne od ww. wynagrodzeń.

Kontrolującym okazano następujące umowy zlecenia z K. K., na kwotę 13.020 zł:

— z 4.01.2005 r. na realizację zadania „Socjoterapia dzieci i młodzieży" na czas określony od 4.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Za wykonanie zadania zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić kwotę 40 zł za l godzinę zajęć (zaplanowano 2 spotkania w tygodniu po 3 godziny). Z ewidencji księgowej wydatków wynika, że K. K. otrzymała miesięcznie 960 zł brutto

— z 27.06.2005 r. na przyjęcie obowiązków kierownika letnich kolonii w okresie od 02.08 do 11.08.2005 r. w m. Ząb za wynagrodzeniem brutto - 1.200 zł (za czas trwania kolonii otrzymała także pełne wynagrodzenie z umowy zlecenia z 4.01.2005 r.)

— ponadto K. K. otrzymała 300 zł brutto nagrody za zorganizowanie kolonii (w formie aneksu do ww. umowy zlecenia z 15.09.05)

Kserokopia umów zleceń oraz wyjaśnienie Skarbnika odnośnie wynagrodzenia za umowę z 27.06.2005 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

Ponadto K. K. otrzymał, kwotę 4.500 zł z następujących umów zleceń:

— z 4.01.2005 r. na realizację programu profilaktycznego „Odczuwaj, ufaj, mów", który był realizowany w Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem w klasach I- III na zajęciach lekcyjnych. Za wykonania zlecenia zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić kwotę 50 zł za l godzinę zajęć (zaplanowano 6 godzin/klasę). Z zaświadczenia Dyrektora Gimnazjum w Jedwabnem wynika, że w roku szkolnym 2004/2005 do dnia 20.05.2005 r. K. K. zrealizowała 37 godzin lekcyjnych (kontrolującym nie okazano zaświadczenia na realizację 17 godzin)

— z 4.10.2004 r. na realizację programu profilaktycznego „Odczuwaj, ufaj, mów", który był realizowany w Szkołach Podstawowych w klasach IV-VI na zajęciach lekcyjnych. Za wykonania zlecenia zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić kwotę 50 zł za l godzinę zajęć (zaplanowano 6 godzin/klasę). Z zaświadczenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jedwabnem wynika, że K. K. zrealizowała 36 godzin lekcyjnych

Ustalono, że w innych szkołach podstawowych objętych programem zajęcia zostały

przeprowadzone w 2004 r.

Data powstania: wtorek, 18 lip 2006 08:15
Data opublikowania: wtorek, 18 lip 2006 08:18
Data edycji: poniedziałek, 30 kwi 2007 08:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 09:40
Opublikował(a): Krzysztof Moenke
Zaakceptował(a): Krzysztof Moenke
Artykuł był czytany: 9757 razy
Ilość edycji: 2