BIP Gminy Jedwabne

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2011
ROZDZIAŁ I

WSTĘP

§ 1. 1. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami społecznymi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania Gminą Jedwabne.

2. Zakładanym efektem współpracy jest zwiększenie skuteczności i efektywaności działań związanych z realizacją zadań publicznych i wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

3. Niniejszy Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program precyzuje również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

4. Program powstał we współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach konsultacji społecznych.
ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. 1. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

1) organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizację pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ),
2) ustawie – rozumie sie przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ),
3) programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ),
4) referacie koordynującym – należy przez to rozumieć Referat Organizacyjny i Spraw Pracowniczych, w którego zakres wchodzi współpraca z organizacjami pozarządowymi,
5) referacie/jednostce realizujacej – należy przez to rozumieć referaty Urzędu Miejskiego w Jedwabnem realizujące zadania własne i zlecone we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
6) konkursie – rozumie się przez to konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy,
7) innych podmiotach – rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ),
8) gminie – rozumie się przez to Gminę Jedwabne,
9) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Jedwabnem,
10) burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Jedwabnego.

2. Program adresowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy oraz do innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
3. Okres realizacji programu określa się na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

ROZDZIAŁ III

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

§ 3. 1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa i efektywnego systemu współpracy pomiędzy Gminą Jedwabne a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Jedwabne w obszarze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami gminy.

2. Cele szczegółowe programu to:

1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,
2) integracja środowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania publiczne,
3) poprawa jakości usług publicznych i zapewnienie ich efektywniejszego wykonania,
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.


ROZDZIAŁ IV

ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY I PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE


§ 4. 1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest realizacja zadań publicznych dotyczących zadań własnych gminy, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, przy spełnieniu następujących warunków:

1) realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść miszkańcom gminy,
2) obie strony wyrażają wolę współpracy.


2. W roku 2011 za priorytetowe przyjmuje się zadania publiczne z zakresu:

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ( m.in. obchody, uroczystości i przedsięwzięcia związane z upamiętnianiem osób, miejsc i wydarzeń historycznych związanych z tradycjami walk o niepodległość RP; publikacje i wydawnictwa służące ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu ),
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ( m.in. realizacja przedsięwzięć służących rozbudzaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, organizacja lokalnych imprez kulturalnych, reprezentowanie gminy w przeglądach i konkursach artystycznych ),
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu ( m.in. wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodziezy i dorosłych, w zakresie różnych dyscyplin sportu; wspieranie społecznych i lokalnych zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych; wspieranie szkolnego współzawodnictwa sportowego; szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo),
6) turystyki i krajoznawstwa ( promocja walorów turystycznych gminy ),
7) oświaty, wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej ( m.in. wspieranie organizacji wolnego czasu i aktywizacja dzieci i młodzieży; wspieranie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży; wspieranie procesów edukacyjnych skierowanych do utalentowanych uczniów, rozszerzających zakres wiedzy objęty programem szkolnym ),
8) ochrony i promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,
9) profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( m.in. wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień ),
10) pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ( m.in. ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych ).

3. Gmina Jedwabne współpracując z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w ramach uchwalonego Programu na rok 2011 przeznacza środki finansowe w wysokości okreslonej Uchwałą Budżetową na rok 2011.
4. Gmina Jedwabne może odstapić od realizacji niektórych założeń Programu z przyczyn obiektywnych ( m.in. zmian w budżecie Gminy ).

ROZDZIAŁ V

ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY

§ 5. 1. Współpraca Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
2. Współpraca może mieć formy pozafinansowe i finansowe.
3. Pozafinansowe formy współpracy mogą mieć charakter: informacyjny, organizacyjny, szkoleniowy, promocyjny i in. Należą do nich:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współpraca
w zakresie konsolidacji tych kierunków,
2) informowanie o zadanich publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz
z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań, a także o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach ich rozstrzygnięć i realizacji,
3) promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz mieszkańców gminy oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach,
4) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
5) tworzenie wspólnych zespołów doradczych z udziałem przedstawicieli organizacji,
6) organizowanie spotkań przedstawicieli urzędu z organizacjami pozarządowymi w celu wymiany informacji na temat planowanych kierunków działań,
7) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych i współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych,
8) zawieranie porozumień o współpracy w realizacji wspólnych przedsięwzięć,
9) udostępnianie organizacjom pozarządowym pomieszczeń urzędu w celu odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) obejmowanie patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,
11) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą,
12) podnoszenie skuteczności organizacji w pozyskiwaniu środków z innych źródeł, w tym środków z UE, m.in. poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania, informowanie o szkoleniach i konsultacjach z zakresu przygotowywania wniosków o pozyskanie środków ze żródeł zewnętrznych, inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących pozyskiwania tych środków,
13) zobowiązanie organizacji lub innego podmiotu, który otrzyma dotację na realizację zadań publicznych do informowania o tym w materiałach informacyjnych dotyczących tych zadań.
4. Finansowe formy współpracy gminy z organizacjami i innymi podmiotami polegają na zlecaniu realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy, jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ).
5. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć formę:
1) powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
6. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 5 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w którym uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
7. Powierzanie może nastapić w innym trybie niż otwarty konkurs ofert, jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie okreslonym w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów.
8. Powierzanie przez gminę realizacji zadań publicznych organizacjom i innym podmiotom może mieć charakter wieloletniej współpracy na czas określony nie dłuższy niż 5 lat.
9. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 12 ustawy.
10. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu gmina może zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
3) łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł,
4) łączna kwota przekazana w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.


ROZDZIAŁ VI

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

§ 6. 1. Komisje konkursowe, w skład których wchodzi nie więcej niż sześć osób, powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert.
2. W pracach komisji konkursowych uczestniczy trzech przedstawicieli organu wykonawczego, tj. Burmistrza oraz osoby reprezentujące organizacje oraz inne podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz inne podmioty biorące udział w konkursie.
3. Burmistrz powołuje komisje konkursowe wybierając do składu komisji swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli organizacji i innych podmiotów, sposród zgłoszonych wczesniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą
w dziedzinie obejmujacej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs W przypadku braku zgłoszonych kandydatur w ustalonym terminie, komisja wykonuje swoje działania w składzie trzech przedstawicieli Burmistrza.
4. Do członków komisji konkursowych bioracych udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) dotyczące wyłączenia pracownika.
5. Referat/jednostka realizująca jest zobowiązana do przekazania referatowi koordynującemu informacji o otwartym konkursie ofert oraz naborze na członków komisji konkursowych z organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Jednostka realizująca zamieszcza te informacje w:

1) Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń urzędu,
3) na stronie www.ngo.pl.

6. Komisje pracują w oparciu o regulamin pracy komisji uchwalony przez Burmistrza.
7. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowych prowadzą pracownicy referatu/jednostki realizującej.
8. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu.
9. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert (każdy z członków komisji ocenia projekt) i przedstawia je Burmistrzowi z propozycją przyznania dotacji.
10. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz.
11. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
12. W przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.
13. Informacje o złożonych ofertach oraz ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej gminy.

ROZDZIAŁ VII

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

§ 7. 1. Program jest tworzony w referacie koordynujacym na bazie projektu Programu konsultowanego z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy Jedwabne, a następnie zatwierdzany przez Radę Miejską w Jedwabnem do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.
2. Projekt Programu zamieszczany jest corocznie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „organizacje pozarządowe”.
3. Uwagi i wnioski dotyczące projektu Programu na kolejny rok można składać w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty lub poczty internetowej. Wszystkie sugestie są analizowane przez członków referatu koordynującego i w miarę możliwości uwzględniane.


ROZDZIAŁ VIII

REALIZACJA I OCENA REALIZACJI PROGRAMU


§ 8. 1. W realizacji programu uczestniczą:
1) Rada Miejska w Jedwabnem w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
2) Burmistrz w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy wytyczonej przez Radę Miejską w Jedwabnem,
3) Kierownicy referatów, samodzielne stanowiska pracy urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym konsultowania aktów prawnych,
4) organizacje pozarządowe i inne podmioty.
2. Ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych programem określi uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Jedwabnem na rok 2011.
3. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie.
4. Burmistrz składa Radzie Miejskiej w Jedwabnem sprawozdanie z realizacji programu, przygotowane przez referat koordynujący w terminie do 30 kwietnia następnego roku.


ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 9. 1. Zasady współpracy określone w niniejszym Programie mają charakter otwarty i stanowić winny zbiór zasad regulujących praktykę współdziałania władz samorządowych z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wraz ze zmianą warunków zewnętrzych wiążących się szczególnie z wprowadzeniem nowych rozwiązań prawnych, a także ze zmieniającą się sytuacją finansową gminy mogą one ulegać zmianom.
2. Program jest otwarty na nowe rozwiązania szczególnie wynikające z wniosków i propozycji zgłaszanych przez organizacje i inne podmioty.

Zatwierdzam

Data powstania: środa, 16 lut 2011 12:29
Data opublikowania: środa, 16 lut 2011 12:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 09:36
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1718 razy