BIP Gminy Jedwabne

Obwieszczenie - AZBEST 2011

Obwieszczenie Burmistrza Jedwabnego dotyczące zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy i miasta Jedwabne w roku 2011
Urząd Miejski w Jedwabnem informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2011 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu gminy i miasta Jedwabne .
Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz w części z Budżetu Gminy Jedwabne, a jego wysokość zależeć będzie od przyznanej Gminie dotacji.
Dofinansowaniem objęte będą zadania ujęte w Programie usuwania azbestu dla Gminy Jedwabne, z obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne (również wspólnoty mieszkaniowe) oraz z obiektów będących własnością Gminy.
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z demontowaniem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest oraz koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest poniesione w 2011 roku.
Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całego miasta będzie jedna firma wybrana przez tut. Urząd w drodze przetargu, która na zlecenie Urzędu będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie.
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.
W związku z powyższym osoby planujące w 2011 r. wymianę pokryć dachowych i usunięcie eternitu z dofinansowaniem proszone są o złożenie w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem ( w pokoju nr 5 – stanowisko ds. ochrony środowiska ) w terminie do dnia 28.02.2011 r. stosownego wniosku. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce informacja o środowisku oraz w tut. Urzędzie ( pokój nr 5 ). Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Urząd Miejski w Jedwabnem wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o przyznanie dotacji. Dopiero określona w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wielkość dotacji przyznanej umożliwi wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie prac usuwania azbestu z dofinansowaniem.
Szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron, ustalone będą po podpisaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umowy dotacji.
Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, tel. (086) 217 23 28, 217 21 84

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 31 sty 2011 13:44
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sty 2011 13:49
Data edycji: środa, 29 lut 2012 14:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 kwi 2012 11:36
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 5658 razy
Ilość edycji: 1