BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E

Jedwabne 24.08.2010r.

BIOŚ.7331-32/10

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), informuje o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Gminy Jedwabne reprezentowanej przez Burmistrza Jedwabnego, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej Nr 104671B w km 0+000 – 0+216,76 na odcinku od drogi wojewódzkiej Piątnica – Jedwabne – Przytuły – Osowiec do miejscowości Kubrzany, na działce Nr ew. 134 w obrębie wsi Kubrzany w gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.Data powstania: wtorek, 24 sie 2010 11:55
Data opublikowania: wtorek, 24 sie 2010 11:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 wrz 2010 09:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 945 razy