BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E

Jedwabne 14.07.2010r.

BIOŚ.7331-27/10

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), informuje o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Gminy Jedwabne reprezentowanej przez Burmistrza Jedwabnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placu rekreacyjnego utwardzonego, chodników z oświetleniem i obiektami małej architektury, na działce Nr ew. 79/2 położonej na gruntach wsi Burzyn, w gm. Jedwabne, woj. podlaskie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: środa, 14 lip 2010 15:18
Data opublikowania: środa, 14 lip 2010 15:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 lip 2010 13:49
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 990 razy