BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Jedwabne, dnia 7 maja 2010 roku


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 7 maja 2010 roku została wydana decyzja
Nr BIOŚ.7331-19/09/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu (etap II) w gminie Jedwabne, obejmującego działki w obrębie wsi:

1. Witynie; Nr ew. 195/4dr, 196/4 i 197dr,
2. Chrostowo; Nr ew. 109/1dr, 109/2dr i 107/3, 59/2dr, 168dr, 77, 51, 75, 74, 73, 66/2, 61/1, 97, 14/2dr, 79, 80 i 90/1,
3. Kąty; Nr ew. 194/1dr, 70, 73, 191/5dr, 142, 143, 187w,146, 144, 149, 90, 94, 154, 156/4,157, 158, 170, 171, 174, 175, 176, 178 i 189dr,
4. Chyliny; Nr ew. 354dr, 267/1, 291/1, 259/5, 272, 262/11, 355dr, 274/3, 281, 265/7, 284,
5. Pluty; Nr ew. 222, 220, 156, 154, 153, 144, 141, 173, 137, 43, 45, 42, 163/1, 165, 49dr, 83dr, 7dr, 5 i 50dr,
6. Biodry, Biodry Kolonia; Nr ew. 169dr, 18/7dr, 146dr, 28/12dr, 147dr, 165w, 149/1dr, 49, 34/10, 44/1, 157dr, 115/1, 153/1dr, 82/1, 96, 90/1, 85/2, 155dr, 153/3dr, 156dr, 102, 116/5, 167w, 158dr, 78/18, 78/19, 114/1, 157dr, 115/2, 50/2, 34/20 i 34/19,
7. Nadbory; Nr ew. 343/2dr, 342/2dr, 342/1dr, 308, 301, 299, 297/1, 295, 254/2, 255/2, 261/2, 263/2, 267/2, 311 i 314,
8. Brzostowo; Nr ew. 193dr, 186dr, 77/2, 194dr, 139/1, 159/2, 195dr, 158/3, 204dr, 196dr, 147/2, 145/4, 144/2, 143/2, 142/7, 201dr, 138/4, 128/1,163/2, 206dr, 170/2, 177, 173, 172 i 214dr,
9. Siestrzanki; Nr ew. 131/1dr, 60/12, 95/13, 94, 59/9, 144dr, 88/3, 86/2, 83/2, 77/2, 74, 101/1, 107, 131/2dr, 137dr, 93/2, 59/11, 120w, 127dr, 128dr, 129dr, 57/2, 38 i 37.
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30. Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: piątek, 7 maj 2010 12:33
Data opublikowania: piątek, 7 maj 2010 12:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 maj 2010 09:29
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 951 razy