BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Jedwabne, dnia 1 kwietnia 2010 roku


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 1 kwietnia 2010 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.7331-28/09/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4kV zlokalizowanej w pasach drogowych oznaczonych Nr ew. 259, 258 i 256 – odgałęźnej od linii napowietrznej NN na działce Nr ew. 115/2, zasilającej działki oznaczone Nr ew. 109/3, 108 i 106, położonych na gruntach wsi Burzyn w gm. Jedwabne, woj. podlaskie.
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.
Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: czwartek, 1 kwi 2010 10:00
Data opublikowania: czwartek, 1 kwi 2010 10:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 kwi 2010 11:12
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1017 razy