BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci Łomża, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Jedwabne 02.03.2010r.

BIOŚ.7331-28/09/10

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Jedwabnego działając na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), informuje o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci Łomża, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4kV zlokalizowanej w pasach drogowych oznaczonych Nr ew. 259, 258 i 256 – odgałęźnej od linii napowietrznej NN na działce Nr ew. 115/2, zasilającej działki oznaczone Nr ew. 109/3, 108 i 106 położonych na gruntach wsi Burzyn w gm. Jedwabne, woj. podlaskie.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.Burmistrz Jedwabnego
Data powstania: wtorek, 2 mar 2010 12:59
Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2010 13:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 mar 2010 14:22
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1015 razy