BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Jedwabne, dnia 18.11.2009 r.
BIOŚ.7331-28/09ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA JEDWABNEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOStosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 5 listopada 2009 r. PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o. o., ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok - Zakład Sieci Łomża, ul. Polowa 16, 18-400 Łomża zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej Nn 0,4kV – obiekt infrastruktury technicznej na działkach o nr ewidencyjnych 115/2, 259, 258, 109/3, 106, 108 położonych w miejscowości Burzyn w gm. Jedwabne.
W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.
W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia 8 grudnia 2009r.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: środa, 18 lis 2009 10:36
Data opublikowania: środa, 18 lis 2009 10:41
Data przejścia do archiwum: środa, 9 gru 2009 13:54
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 935 razy