BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

ETAP II
Jedwabne, dnia 16.09.2009r.

BIOŚ.7331-19/09


ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA JEDWABNEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 8 września 2009r. Gminy Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci wodociągowej i przyłączy (Etap II) relacji Witynie, Chrostowo, Kąty, Chyliny, Pluty, Biodry, Biodry Kolonia, Nadbory, Brzostowo, Siestrzanki, Mocarze w gminie Jedwabne.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.
W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia 7 października 2009r.Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke


Data powstania: środa, 16 wrz 2009 14:09
Data opublikowania: środa, 16 wrz 2009 14:11
Data edycji: środa, 16 wrz 2009 14:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 paź 2009 14:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 983 razy
Ilość edycji: 2