BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Jedwabnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Jedwabne, dnia 3 sierpnia 2009 roku


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 3 sierpnia 2009 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.7331-15/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1914B
w kl. technicznej „L” w lokalizacji 0+017,00 – 5+404,10 Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Kaimy, w gminach Piątnica i Jedwabne w woj. podlaskim, bez skrzyżowań w km 0+000 i skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 668 Łomża - Jedwabne, z uwagi na ujęcie ich odrębnymi opracowaniami projektowymi.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.
Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: poniedziałek, 3 sie 2009 08:26
Data opublikowania: poniedziałek, 3 sie 2009 08:28
Data przejścia do archiwum: środa, 19 sie 2009 13:41
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 955 razy