BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E

Jedwabne 27.07.2009r.

BIOŚ.7331-15/09

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Jedwabnego działając na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), informuje o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1914B
w kl. technicznej „L” w lokalizacji 0+017,00 – 5+404,10 Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Kaimy, w gminach Piątnica i Jedwabne w woj. podlaskim, bez skrzyżowań w km 0+000 i skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 668 Łomża - Jedwabne, z uwagi na ujęcie ich odrębnymi opracowaniami projektowymi.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: wtorek, 28 lip 2009 10:20
Data opublikowania: wtorek, 28 lip 2009 10:21
Data przejścia do archiwum: środa, 5 sie 2009 10:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1019 razy