BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Jedwabne, dnia 26.06.2009 r.
BIOŚ.7331-15/09ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA JEDWABNEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, z dnia 23 czerwca 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Kaimy
w lokalizacji 0+017,00 – 5+404,10, na działkach o nr ewidencyjnych:
Gmina Piątnica
- dz. nr 394 - obręb wsi Dobrzyjałowo
Gmina Jedwabne
- dz. nr 156/2, 157 - obręb wsi Pieńki Borowe
- dz. nr 292 - obręb wsi Korytki
- dz. nr - obręb wsi Kaimy

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.
W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia 20 lipca 2009r.Data powstania: piątek, 26 cze 2009 10:49
Data opublikowania: piątek, 26 cze 2009 10:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 lip 2009 09:59
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 965 razy