BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Jedwabne, dnia 25.06.2009 r.
BIOŚ.7331-14/09ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA JEDWABNEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOStosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 3 czerwca 2009r.
PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci Łomża, ul. Polowa 16,
18-400 Łomża zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii napowietrznej Nn 0,4kV z oświetleniem drogowym 0,4kV – obiekt infrastruktury technicznej na działkach o nr ewidencyjnych 1260/17, 1260/18 i 1250 położonych w obrębie miasta Jedwabne, gm. Jedwabne.

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.
W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia 17 lipca 2009r.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke

Data powstania: czwartek, 25 cze 2009 10:06
Data opublikowania: czwartek, 25 cze 2009 10:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lip 2009 08:25
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1133 razy