BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Jedwabnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 18 maja 2009 roku została wydana decyzja
Nr BIOŚ.7331-1/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej NN 0,4kV z oświetleniem drogowym i przyłączem kablowym 0,4kV do zasilania targowicy w pasach drogowych: drogi wojewódzkiej Nr ew. działki 160 i 806 i drogi powiatowej Nr ew. działki 1122 oraz w działkach 1117 i 1123 w mieście Jedwabne, gm. Jedwabne.
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.
Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: poniedziałek, 18 maj 2009 12:28
Data opublikowania: poniedziałek, 18 maj 2009 12:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 cze 2009 08:52
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1012 razy