BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Jedwabne, dnia 9 lutego 2009 roku


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 9 lutego 2009 roku została wydana decyzja
Nr BIOŚ.7331-26/08/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej z rur PCV lub VIPRO, ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych Ø 1,20m i wpustów ulicznych żelbetowych z osadnikami Ø 500mm na odcinku ulicy Nowej (działka nr 1137), 3-go Maja (część działki nr 861) i Przestrzelskiej (część działki nr 810) w mieście Jedwabne, gm. Jedwabne.
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.
Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: poniedziałek, 9 lut 2009 14:48
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lut 2009 14:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 lut 2009 10:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1644 razy