BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXIX/142/08 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2009
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr.70, poz. 473, zm. Nr.115 poz.793 i Nr.176, poz. 1238 / uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska


Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 5 lut 2009 11:01
Data opublikowania: czwartek, 5 lut 2009 11:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 09:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2473 razy