BIP Gminy Jedwabne

Program współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXIX/144/08 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji program współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi na 2009 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 5 lut 2009 10:44
Data opublikowania: czwartek, 5 lut 2009 10:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 09:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1706 razy