BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Jedwabne 05.01.2009 r.

BIOŚ.7331-26/08/09

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Jedwabnego działając na podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), informuje o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Gminy Jedwabne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej z rur PCV lub VIPRO, ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych Ø 1,20m i wpustów ulicznych żelbetowych z osadnikami Ø 500mm na odcinku ulicy Nowej (działka nr 1137), 3-go Maja (część działki nr 861)
i Przestrzelskiej (część działki nr 810) w mieście Jedwabne gm. Jedwabne.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych
w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke

Data powstania: poniedziałek, 5 sty 2009 12:32
Data opublikowania: poniedziałek, 5 sty 2009 12:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 sty 2009 10:25
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1083 razy