BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Jedwabne, dnia 7 października 2008 roku

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 7 października 2008 roku została wydana decyzja
Nr BIOŚ.7331-20/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie składowiska odpadów budowlanych zawierających azbest na terenie działki Nr ew. 157 o pow. 3,82ha, położonej na gruntach wsi Korytki w gminie Jedwabne.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.
Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: wtorek, 7 paź 2008 15:01
Data opublikowania: wtorek, 7 paź 2008 15:05
Data edycji: wtorek, 7 paź 2008 15:07
Data przejścia do archiwum: środa, 22 paź 2008 12:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1108 razy
Ilość edycji: 1