BIP Gminy Jedwabne

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabne

UCHWAŁA NR XXXVII/214/05 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabne.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 5. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Jedwabne.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.
2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, w tym powstające w gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów oraz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do odzysku i ich optymalne przygotowanie do transportu do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.
3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania / makulatura, odpady plastikowe szkło / należy umieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych specjalnie pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rozmieszczonych na terenie miast a.
4. Zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach do
selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych niż rodzaj frakcji opisanej na pojemniku.
5. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji należy gromadzić odrębnie w sposób
określony programem ich selektywnej zbiórki. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady kuchenne można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu.
6. Odpady roślinne powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni
/usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy/, w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, podlegają obowiązkowo wywozowi na składowisko odpadów komunalnych.
7. Odpady niebezpieczne powstające w odpadach komunalnych gospodarstw domowych /baterie i akumulatory, lakiery, farby, świetlówki/ należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych. Odpady te należy zwracać do punktów ich zbiórki lub wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady rozmieszczonych na terenie miasta Jedwabne
8. Odpady wielkogabarytowe / meble, wymienione drzwi / należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
9. Odpady z remontów nieruchomości należy gromadzić odrębnie od pozostałych
odpadów komunalnych, wyłącznie w kontenerach przeznaczonych do transportu gruzu.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy.
2. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu winien być zrealizowany poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.
3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię lub zieleń przyuliczną.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego sprzątania terenu
nieruchomości, a w szczególności dojść do budynków, punktów gromadzenia odpadów.
5. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.
§ 8. 1. Mycie samochodów powinno się odbywać w miejscach do tego celu wyznaczonych.
2. Właściciele nieruchomości mogą myć pojazdy czystą wodą na swoim terenie pod
warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej.
3. Naprawy samochodów powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach.
4. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą
eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.
Rozdział 3
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 9. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości przeznacza się pojemniki, worki i kosze na śmieci.
§ 10. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki o pojemności typu SM-110, SM-120, PM-1100 oraz oznakowane worki foliowe.
2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych służą kosze uliczne o pojemności od 5 do 30 litrów.
§ 11. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
a) dla gospodarstw domowych 1 szt. pojemnika typu SM-110 lub SM-120 na gospodarstwo domowe
b) dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą 1 szt. pojemnika typu SM-110 lub PM-1100 /w zależności od potrzeb/
§ 12. O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decyduje właściciel nieruchomości w porozumieniu z jednostką wywozową.
§ 13. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności utrzymania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowania.
2. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo
dostępnych dla ich użytkowników i pracowników jednostki wywozowej w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.
3. Pojemniki lub worki powinny być ustawione bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, z wyjątkiem chodników lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych, na utwardzonej i równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 14. 1. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości:
c) z pojemników selektywnej zbiórki surowców wtórnych, z koszy w miejscach publicznych oraz zbiorników bezodpływowych, w regularnych odstępach czasu
uniemożliwiających rozkład nagromadzonych odpadów i ich przepełnienie,
d) z pojemników na odpady komunalne:
- dla budynków jednorodzinnych, jeden raz w tygodniu z terenu miasta Jedwabne oraz jeden raz w miesiącu z terenu gminy
- dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, raz w tygodniu z terenu miasta Jedwabne oraz raz w miesiącu z terenu gminy
- dla obiektów gastronomii, nie rzadziej niż raz w tygodniu,
- dla targowisk, nie rzadziej niż raz w tygodniu.
e) z pojemników na odpady wielkogabarytowe, w sposób uniemożliwiający ich przepełnienie.
f) z worków na śmieci, w sposób uniemożliwiający ich przepełnienie.
- Ustala się, że usuwanie odpadów komunalnych z urządzeń do tego przeznaczonych , znajdujących się na nieruchomościach i terenach publicznych będzie następować niezwłocznie po ich napełnieniu. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych winna być dostosowana do indywidualnych potrzeb , jednakże nie powinna powodować nadmiernego gromadzenia i zbyt długiego przetrzymywania odpadów na posesjach. Częstotliwość wywozu winna być uzgodniona przy zawieraniu umów z jednostką organizacyjna gminy lub podmiotem świadczącym usługi w tym zakresie.
- Na terenie gminy i miasta Jedwabne do składowania nieczystości stałych wyznacza się wysypisko komunalne w miejscowości Korytki Borowe. Do unieszkodliwiania odpadów ciekłych oczyszczalnię ścieków w Jedwabnem. Dostarczanie odpadów na składowisko odpadów winno odbywać się w taki sposób aby nie zanieczyszczać dróg. Odpady powinny być wywożone samochodami specjalistycznymi lub sprzętem posiadającym zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem dróg w trakcie przewozu.
- Zabrania się wywozu odpadów w miejsca nie przeznaczone na ten cel.
- Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania sposobu i miejsca unieszkodliwiania odpadów. W trakcie kontroli powinni udokumentować korzystanie co najmniej raz w roku z usług usuwania zanieczyszczeń przez gminne jednostki organizacyjne lub podmioty gospodarcze (przedstawić pokwitowanie przyjęcia odpadów przez zarządzającego wysypiskiem).
§ 15. 1. Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do wyposażenia posesji w odpowiednią ilość i rodzaj urządzeń do gromadzenia nieczystości odpowiadających warunkom sanitarnym.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia istniejących obiektów budowlanych , na swój koszt do kanalizacji sanitarnej biegnącej wzdłuż ulicy , przy której usytuowane są obiekty, a w razie jej braku wyposażenia w bezodpływowe , szczelne zbiorniki przeznaczone do gromadzenia nieczystości płynnych.
3. Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do likwidacji wszelkich podłączeń nie uzgodnionych z właścicielem sieci sanitarnej i deszczowej , bądź prowadzonych nielegalnie podłączeń do cieków wodnych, rowów i ziemi.
Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 16. 1. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się z niego.
2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania
tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości /hałas lub odory/ dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
§ 17. 1. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
2. W przypadku zastosowania odpowiedniego oznakowania nieruchomości przez właściciela nieruchomości zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych.
§ 18. Właściciel psa zobowiązany jest do trwałego umocowania do obroży psa znaczka identyfikacyjnego i posiadanie stosownego zaświadczenia, uzyskanego w momencie szczepienia psa, potwierdzającego poddanie psa szczepieniu przeciw wściekliźnie.
§ 19. 1. Właściciele lub opiekunowie psów są zobowiązani do niezwłocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak chodniki, parki, skwery, ulice, place zabaw dla dzieci z szczególnym uwzględnieniem piaskownic.
2. Zakazuje się wyprowadzenia psów i innych zwierząt domowych na tereny placów zabaw dla dzieci.
Rozdział 6
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 20. Przepęd bydła po drogach publicznych należy wykonywać w sposób bezpieczny i niezakłócający ruchu drogowego. Ponadto właścicieli zwierząt domowych zobowiązuje się do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez nie.
Rozdział 7
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 21. 1. Właściciele wszystkich nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji dwa razy w roku.
2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
- w terminie wiosennym od dnia l kwietnia do dnia 30 kwietnia,
- w terminie jesiennym od dnia l września do dnia 30 września.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data powstania: piątek, 4 lip 2008 13:19
Data opublikowania: piątek, 4 lip 2008 13:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 09:36
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2206 razy