BIP Gminy Jedwabne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

UCHWAŁA NR XVII/89/07 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2008
Na podstawie art. 41ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr.70, poz. 473, zm. Nr.115 poz.793 i Nr.176, poz. 1238 / Rada Miejska uchwala , co następuje:
§ 1. Uchwala się „ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 9 kwi 2008 11:36
Data opublikowania: środa, 9 kwi 2008 11:40
Data edycji: środa, 9 kwi 2008 11:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 09:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2139 razy
Ilość edycji: 1