BIP Gminy Jedwabne

ANALIZA TECHNICZNO – EKONOMICZNA SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

dla Łomżyńskiego Rejonu Funkcjonalnego Gospodarki Odpadami
I. WSTĘP

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2007 r. o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Podstawowymi zasadami gospodarki odpadami są:
• zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko;
• zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, w przypadku gdy nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów;
• zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.
Zakazuje się postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o odpadach oraz przepisami o ochronie środowiska.
Przedstawiona w niniejszym opracowaniu koncepcja gospodarki odpadami dla miast i gmin tworzących Łomżyński Rejon Funkcjonalny Gospodarki Odpadami w pełni odpowiada obowiązującym zasadom gospodarki odpadami. Uwzględnia ona również zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych oraz w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego, Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Łomży, Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Łomżyńskiego i Kolneńskiego oraz gminnych planach gospodarki odpadami dla gmin tworzących Łomżyński Rejon Funkcjonalny Gospodarki Odpadami.
Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie Planów Gospodarki Odpadami gmin tworzących Łomżyński RFGO a także zawiera warianty koncepcji wspólnego systemu gospodarki odpadami. Dokument prezentuje szeroko rozumianą problematykę gospodarki odpadami na terenie miast i gmin i zawiera:
• charakterystykę gospodarki odpadami w gminach;
• bilans odpadów komunalnych powstających na terenie RFGO;
• prognozę zmian ilości i składu odpadów;
• rozwiązania techniczne i organizacyjne systemu gospodarki odpadami w gminach;
• analizę techniczno – ekonomiczną proponowanych rozwiązań;
• wskazanie źródeł finansowania inwestycji.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 18 gru 2007 14:56
Data opublikowania: wtorek, 18 gru 2007 14:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 09:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2354 razy