BIP Gminy Jedwabne

Obrady VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 marca 2007 r. o godz. 15.00 w sali kinowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem ul. Piękna 8 rozpoczną się obrady VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z obrad V i VI sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Informacja Burmistrza z realizacji zadań w okresie między sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym .
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Jedwabne.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów oraz sposobu doręczania decyzji organu podatkowego.
11.Zatwierdzenie planów pracy na rok 2007:
- Rady Miejskiej,
- stałych Komisji Rady Miejskiej.
12.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13.Wolne wnioski i uwagi:
- rozpatrzenie wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie środków na zasiłki celowe.
14.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data powstania: czwartek, 8 mar 2007 09:28
Data opublikowania: środa, 14 mar 2007 09:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 mar 2007 13:18
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2118 razy