BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), zawiadamia się o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Kłokowskiego - (pełnomocnictwo nr 1482/OB./2017 z dnia 16.10.2017r.), w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV z linią światłowodową do sterowania i nadzoru urządzeń elektroenergetycznych, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Jedwabne, obejmującym następujące miejscowości (obręby ewidencyjne) i działki ewidencyjne:

  • Kotowo-Plac: 79,
  • Rostki: 135,
  • Jedwabne: 529/6, 510, 502, 713, 532/21, 532/20, 1445/4, 544/1, 1445/1, 546/1, 737, 738, 1455/2, 1455/1, 594/1, 662, 699, 810, 838, 836, 1022, 837, 1070, 807, 808/3, 808/4, 809/1, 809/2; 765, 775, 781, 805/2, 805/1, 1205, 1225, 1250, 1249, 1284/1.  

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.  

Na podstawie art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

                                                                                               

                                                                                                                           

                                                                                                                         

Data powstania: piątek, 16 mar 2018 12:27
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2018 12:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 mar 2018 09:10
Opublikował(a): Agnieszka Górska
Zaakceptował(a): Agnieszka Górska
Artykuł był czytany: 359 razy