BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29 listopada 2006r. Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3A, 15-371 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kabla telefonicznego przy ul. Przestrzelskiej w Jedwabnem na działkach o nr ewidencyjnych 810, 917, 918, 919, 673, 672, 671, 670 położonych w obrębie miasta Jedwabne oraz wsi Przestrzele: 96, 97, 98, 99, 155, 156.
W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.
W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia 6 stycznia 2007r.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: piątek, 15 gru 2006 10:48
Data opublikowania: poniedziałek, 18 gru 2006 10:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2007 11:45
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1540 razy