BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE

BIOŚ. 7624-13/06
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 roku Nr 98, z późn. zmianami) i art. 51 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 129, poz. 902, z dnia 19 lipca 2006 roku) w wyniku rozpatrywania wniosku z dnia 02 listopada 2006 roku (data wpływu 06.11.2006) złożonego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły na odcinku od km 16+915 do km 26+350 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi – po zasięgnięciu opinii Starosty Łomżyńskiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

postanawiam


odstąpić od wykonania raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły na odcinku od km 16+915 do km 26+350 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi

UZASADNIENIE

Podczas rozpatrywania wniosku z dnia 02 listopada 2006 roku (data wpływu 06.11.2006) Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 wzięto pod uwagę art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku –Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 129, poz. 902, z dnia 19 lipca 2006 roku) , gdyż zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie jest zaliczone do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska .
W związku z tym w trakcie prowadzenia postępowania zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 art. 57 ust. 1 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska wystąpiono do Starosty Łomżyńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wydanie opinii czy dla przedmiotowej inwestycji istnieje potrzeba sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego jego zakresu.
Opiniując powyższe zamierzenie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem Nr 169/P/NZ/2006 z dnia 17 listopada 2006 roku (data wpływu 23.11.2006) oraz Starosta Łomżyński pismem nr ROŚB.6211-63/2006 z dnia 14 listopada 2006 roku (data wpływu 15.11.2006) wyrazili opinie o odstąpieniu od potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Po zapoznaniu się z materiałami sprawy i po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji uznaje się, iż planowana inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego zaś przebudowane przepusty poprawią odprowadzanie wód opadowych i przepływ wód w istniejących ciekach wodnych. Ponadto inwestycja znacznie poprawi stan środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin.
Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Jedwabnego w terminie 14 dni od daty podanie niniejszego postanowienia do publicznej wiadomości.

Otrzymują:
1. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Ul. Ks. Janusza I/1
18-401 ŁOMŻA

2. Starostwo Powiatowe w Łomży
Ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 ŁOMŻA

3. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ul. Elewatorska 6
15-620 BIAŁYSTOK

4. Wójt Gminy Przytuły
Ul. Supska 10
18-423 PRZYTUŁY

Podano do publicznej wiadomości przez:
1/ umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem
2/ umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem: www.jedwabne.pl
Data powstania: piątek, 1 gru 2006 07:48
Data opublikowania: piątek, 1 gru 2006 07:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 wrz 2008 13:59
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2239 razy