BIP Gminy Jedwabne

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne”.

BIOŚ. 602.1.2017.MF

 Na podstawie art. 48 ust. 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne”.

Zgodnie z zapisami ustawy  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Burmistrz Jedwabnego wystąpił  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z prośbą o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne”.

Postanowieniem   nr WST.II.410.17.2017.EM  z dnia 18.07.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz pismem nr NZ.0523.62.2017 (znak sprawy:NZ.0523.117.2015) z dnia 04.09.2015r. Państwowy Wojewódzki Inspektor  Sanitarny  w Białymstoku  uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  ww.  planu.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jedwabne stanowić ma wieloletni program działań  w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej, zmierzających do wyprowadzenia zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. GPR będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe miedzy innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014-2020.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne”.

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko dla „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne” zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń urzędu.

 

Jedwabne, dnia 24 lipca 2017 roku

 

Burmistrz Jedwabnego

Michał Chajewski

Data powstania: wtorek, 25 lip 2017 08:43
Data opublikowania: wtorek, 25 lip 2017 08:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 wrz 2017 08:19
Opublikował(a): Agnieszka Górska
Zaakceptował(a): Agnieszka Górska
Artykuł był czytany: 247 razy