BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jedwabne, dnia 27 czerwca 2017 roku

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Jedwabnego

 

            w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z  2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 27 czerwca 2017 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.6733.5.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej pn.:
„Budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą” polegającej na budowie:

  • elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia SN-15kV,
  • słupowej stacji transformatorowej SN/nN,
  • słupa energetycznego linii SN-15kV,
  • elektroenergetycznej linii niskiego napięcia nN-0,4kV,
  • złącza kablowo-pomiarowego,

planowanej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ew.: 510, 529/6 i 528/6, położonym w miejscowości Jedwabne, gmina Jedwabne.

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

                         

                        

 

z up. Burmistrza

 

Sławomir Miciura

Kierownik Referatu

Budownictwa, Inwestycji,

Infrastruktury Komunalnej,

Gospodarki Gruntami

 i Ochrony Środowiska

Data powstania: środa, 28 cze 2017 08:30
Data opublikowania: środa, 28 cze 2017 08:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 lip 2017 12:27
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 329 razy