BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Jedwabne, dnia 24.05.2017 r.

BIOŚ.6733.5.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t.j.: Dz. U. z  2016r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2017r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Marzenę Pyrcak - (pełnomocnictwo nr 366/OB./2017 z dnia 20.03.2017r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej pn.:
„Budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą” polegającej na budowie:

  • elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia SN-15kV,
  • słupowej stacji transformatorowej SN/nN,
  • słupa energetycznego linii SN-15kV,
  • elektroenergetycznej linii niskiego napięcia nN-0,4kV,
  • złącza kablowo-pomiarowego,

planowanej do realizacji na terenie obejmującym działki o nr ew.: 510, 529/6 i 528/6, położonym w miejscowości Jedwabne, gmina Jedwabne.

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

            W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu.

            Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

 

 z up. Burmistrza

Sławomir Miciura

Kierownik Referatu

Budownictwa, Inwestycji,

Infrastruktury Komunalnej,

Gospodarki Gruntami

i Ochrony Środowiska

Data powstania: środa, 24 maj 2017 13:17
Data opublikowania: środa, 24 maj 2017 13:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 cze 2017 10:19
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 406 razy