BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jedwabne, dnia 12 maja 2017 roku

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Jedwabnego

 

            w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z  2016r., poz. 778, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 12 maja 2017 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego realizowanego pn.: „Modernizacja sieci SN 15kV w miejscowości Bronaki,
gm. Jedwabne  - etap I” obejmującego budowę:

  • elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia SN-15kV,
  • kablowego złącza ZK-SN 15kV,
  • słupowej stacji transformatorowej SN/nN,
  • elektroenergetycznej linii niskiego napięcia nN-0,4kV,

przewidzianego do realizacji na terenie gminy Jedwabne, obejmującym następujące miejscowości (obręby ewidencyjne) i działki ewidencyjne:

  • Janczewko 10/5, 11, 52, 10/10, 45/4, 59/3, 21/3, 45/1, 45/2, 53/1, 54,
  • Bronaki-Pietrasze 22, 39/2, 40, 52/1, 77, 78, 79, 94, 103, 104.

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

                         

                                                                                                          Burmistrz Jedwabnego

                                                                                                              Michał Chajewski

 

                                                                                            

                              

Data powstania: piątek, 12 maj 2017 12:47
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2017 12:48
Data przejścia do archiwum: środa, 31 maj 2017 15:12
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 417 razy