BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jedwabne, dnia 5 kwietnia 2017 roku

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Jedwabnego

 

            w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z  2016r., poz. 778, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 5 kwietnia 2017 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.6733.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego realizowanego pn.: „Modernizacja sieci SN 15kV w miejscowości Bronaki, gm. Jedwabne  - etap III” polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN-15kV, oraz kablowego złącza ZK-SN 15kV, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Jedwabne, obejmującym następujące miejscowości (obręby ewidencyjne) i działki ewidencyjne:

  • Bronaki Pietrasze 52/1, 54, 18/2, 16/2, 6/2,
  • Grabnik 1/3, 1/2, 37, 12, 14/1,
  • Jedwabne 1397, 1170, 1188, 1288, 461, 1189, 1190, 1287, 1286/1, 1285/2, 1284/5.

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

                         

                                                                                                          Burmistrz Jedwabnego

                                                                                                              Michał Chajewski

 

                                                                                            

                              

Data powstania: środa, 5 kwi 2017 13:35
Data opublikowania: środa, 5 kwi 2017 13:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 kwi 2017 09:58
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 495 razy