BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jedwabne, dnia 22 marca 2017 roku

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Jedwabnego

 

            w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z  2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 22 marca 2017 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.6733.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV, na terenie obejmującym działki o nr ew.: 147, 149, 150, 178 i 179 położnym w miejscowości Kamianki, gmina Jedwabne, woj. podlaskie.

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

                         

                        

                                                                                                     Burmistrz Jedwabnego

                                                                                                        Michał Chajewski                        

                              

Data powstania: środa, 22 mar 2017 12:56
Data opublikowania: środa, 22 mar 2017 12:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 kwi 2017 08:48
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 503 razy