BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jedwabne, dnia 09.03.2017 r.

 

BIOŚ.6733.2.2017

 

 

 

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadamia się o zakończeniu postępowania wszczętego na PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jerzego Bilmina - (pełnomocnictwo nr 978/OB/2015 z dnia 08.09.2015r.), w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego realizowanego pn.: „Modernizacja sieci SN 15kV w miejscowości Bronaki, gm. Jedwabne  - etap III” polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN-15kV, oraz kablowego złącza ZK-SN 15kV, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Jedwabne, obejmującym następujące miejscowości (obręby ewidencyjne) i działki ewidencyjne:

  • Bronaki Pietrasze 52/1, 54, 18/2, 16/2, 6/2,
  • Grabnik 1/3, 1/2, 37, 12, 14/1,
  • Jedwabne 1397, 1170, 1188, 1288, 461, 1189, 1190, 1287, 1286/1, 1285/2, 1284/5.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.  

Na podstawie art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

                                                                                                         

 

Data powstania: czwartek, 9 mar 2017 11:41
Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2017 11:42
Data edycji: czwartek, 9 mar 2017 11:43
Data przejścia do archiwum: środa, 22 mar 2017 09:50
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 530 razy
Ilość edycji: 1