BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Jedwabne, dnia 09.02.2017 r.

BIOŚ.6733.4.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(t.j.: Dz. U. z  2016r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 9 lutego 2017r.
na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanego przez Pana Jana Iwaniuka - Kierownika Wydziału Inwestycji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (pełnomocnictwo nr 1391/OB/2016 z dnia 29.09.2016r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie napowietrzno-kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV, na terenie obejmującym działki o nr ew.: 147, 149, 150, 178 i 179 położnym w miejscowości Kamianki, gmina Jedwabne.

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

            W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu.

            Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 9 lut 2017 13:09
Data opublikowania: czwartek, 9 lut 2017 13:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 mar 2017 09:01
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 626 razy