BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Jedwabne, dnia 09.02.2017 r.

BIOŚ.6733.2.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t.j.: Dz. U. z  2016r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 9 lutego 2017r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jerzego Bilmina - (pełnomocnictwo nr 978/OB/2015 z dnia 08.09.2015r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej pn.: „Modernizacja sieci SN 15kV w miejscowości Bronaki, gm. Jedwabne  - etap III” polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN-15kV, oraz kablowego złącza ZK-SN 15kV, przewidzianej do realizacji na terenie gminy Jedwabne, obejmującym następujące miejscowości (obręby ewidencyjne) i działki ewidencyjne:

  • Bronaki Pietrasze 52/1, 54, 18/2, 16/2, 6/2,
  • Grabnik 1/3, 1/2, 37, 12, 14/1,
  • Jedwabne 1397, 1170, 1188, 1288, 461, 1189, 1190, 1287, 1286/1, 1285/2, 1284/5.

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

            W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu.

            Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

 

 z up. Burmistrza

Sławomir Miciura

Kierownik Referatu

Budownictwa, Inwestycji,

Infrastruktury Komunalnej,

Gospodarki Gruntami

i Ochrony Środowiska

Data powstania: czwartek, 9 lut 2017 13:07
Data opublikowania: czwartek, 9 lut 2017 13:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 mar 2017 09:01
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 651 razy