BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jedwabne, dnia 5 grudnia 2016 roku

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Jedwabnego

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.),oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z  2016r., poz. 778, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 5 grudnia 2016 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.6733.6.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego nabudowie kablowej linii energetycznej średniego napięcia SN-15kV, na terenie obejmującym działki o nr ew.: 314, 316, 101/1, 101/3, 102/1, 102/2, 103, 104/4, 104/1, 111/6, 111/8, 111/3, 111/4, 111/5, 112/1, 112/2, 113/3, położnym w miejscowości Mocarze (obręb nr 29 Mocarze), gm. Jedwabne, woj. podlaskie.

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

                         

                        

                                                                                            Burmistrz Jedwabnego

                                                                                                 Michał Chajewski

                  

                              

Data powstania: poniedziałek, 5 gru 2016 11:44
Data opublikowania: poniedziałek, 5 gru 2016 11:46
Data przejścia do archiwum: środa, 21 gru 2016 09:33
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 528 razy