BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Jedwabne, dnia 17.10.2016 r.

BIOŚ.6733.6.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t.j.: Dz. U. z  2015r., poz. 199) zawiadamiam, że w dniu 17 października 2016r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Adama Kulenko - (pełnomocnictwo nr 629/OB./2016 z dnia 11.05.2016r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na : budowie kablowej linii energetycznej średniego napięcia SN-15kV, na terenie obejmującym działki o nr ew.: 314, 316, 101/1, 102/1, 102/2, 103, 104/4, 104/1, 111/6, 118/8, 111/3, 111/4, 111/5, 112/1, 112/2, 113/3, położnym w miejscowości Mocarze, gmina Jedwabne.

 

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia14 czerwca 1960r., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

            W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu.

            Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dnilicząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

 

z up. Burmistrza

Sławomir Miciura

Kierownik Referatu

Budownictwa, Inwestycji,

Infrastruktury Komunalnej,

Gospodarki Gruntami

i Ochrony Środowiska

Data powstania: poniedziałek, 17 paź 2016 11:23
Data opublikowania: poniedziałek, 17 paź 2016 11:26
Data przejścia do archiwum: środa, 9 lis 2016 10:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 536 razy