BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jedwabne, dnia 30 września 2016 roku

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Jedwabnego

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z  2016r., poz. 778, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 30 września 2016 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.6733.4.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego nabudowie wiaty - altany rekreacyjno-grillowej wraz z placem zabaw dla dzieci, w ramach projektowanej zabudowy usługowej, na terenie obejmującym część działki o nr ew. 180, położonej w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kosaki-Turki, gm. Jedwabne, woj. podlaskie.

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

                         

                                                         

Data powstania: piątek, 30 wrz 2016 12:00
Data opublikowania: piątek, 30 wrz 2016 12:02
Data edycji: piątek, 30 wrz 2016 12:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 paź 2016 10:40
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 547 razy
Ilość edycji: 1