BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jedwabne, dnia 16.09.2016 r.

 

BIOŚ.6733.5.2016

 

 

 

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23),zawiadamia się o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanego przez Pana Jana Iwaniuka - Kierownika Wydziału Inwestycji
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (pełnomocnictwo nr 225/OB/2016 z dnia 15.02.2016r.), w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV, na terenie obejmującym działki o nr ew.: 150, 149, 178, 147, 179, 143, położnym w miejscowości Kamianki, gm. Jedwabne, woj. podlaskie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.  

Na podstawie art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

                                                                                                          

 

Data powstania: piątek, 16 wrz 2016 12:24
Data opublikowania: piątek, 16 wrz 2016 12:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 wrz 2016 11:26
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 618 razy