BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t.j.: Dz. U. z  2015r., poz. 199) zawiadamiam, że w dniu 18 sierpnia 2016r. na wniosek Gminy Jedwabne, reprezentowanej przez Burmistrza Jedwabnego – Michała Chajewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie wiaty - altany rekreacyjno-grillowej wraz z placem zabaw dla dzieci, w ramach projektowanej zabudowy usługowej, na terenie obejmującym część działki o nr ew. 180, położonej w obrębie ewidencyjnym miejscowości Kosaki-Turki, gm. Jedwabne.

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dnilicząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Data powstania: czwartek, 18 sie 2016 11:31
Data opublikowania: czwartek, 18 sie 2016 11:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 wrz 2016 11:45
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 562 razy