BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23),zawiadamia się o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Gminy Jedwabne, reprezentowanej przez Burmistrza Jedwabnego – Michała Chajewskiego, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej, na terenie gminy Jedwabne, obejmującym następujące miejscowości (obręby ewidencyjne) i działki ewidencyjne:

-  Kotowo-Plac 64, 63, 58/1,

-  Kotówek 28/1, 28/2, 68, 70, 77, 83, 105, 2, 104, 130, 121, 122, 123, 124, 143, 144, 183, 154, 181, 180/2, 180/1, 179,

-  Stare Kotowo 39/1, 23.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.  

Na podstawie art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Data powstania: wtorek, 2 sie 2016 14:40
Data opublikowania: wtorek, 2 sie 2016 14:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 sie 2016 14:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 682 razy